Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kalyāṇa:,kallāṇa a.[Sk.kalyāṇa] 善的,善良的,善巧的.-adhimuttaka 善的意向的.-kittisadda 善的名聲,好名聲.-dassana 美的.-dhamma 善法.-dhammatā 善法性.-mitta 善知識,善友,良友.-mittatā 身為善友(的事),善友性.-vākkaraṇa 言語聲音善良,善語者(善言善說者).-vāca 言語善的.-sampavaṅka 善的親近友人.-sahāya 善的伴侶(朋友同伴).
パーリ語辞典 水野弘元著
kalyāṇa:,kallāṇa a.[Sk.kalyāṇa] 善き,善良の,善巧なる.-adhimuttaka 善き意向の.-kittisadda 善き名声,好名聞.-dassana 美しき.-dhamma 善法.-dhammatā 善法性.-mitta 善知識,善友,良友.-mittatā 善友たること.-vākkaraṇa 語音善良,善語者.-vāca言善き.-sampavaṅka 善き仲間.-sahāya 善き伴侶.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kalyāṇa,【形】 1.迷人的。2.道德上好的。 【中】 仁慈,功績,德行,福利。 ~kāma,【形】 很好的需要。 ~kārī,【形】 做好事的人,有品德的。~dassana,【形】 英俊的,可愛的。 ~dhamma,【形】 有品德的。【陽】良法,妙法,好行為,好教義。 ~paṭibhāṇa,【形】 急智。 ~mitta,【陽】良友,好朋友,誠實的朋友。 ~ajjhāsaya,【形】 有善行的意圖。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kalyāṇa,【形】1.迷人的。2.道德上好的。【中】仁慈,功績,德行,福利。kalyāṇakāma,【形】很好的需要。kalyāṇakārī,【形】做好事的人,有品德的。kalyāṇadassana,【形】英俊的,可愛的。kalyāṇadhamma,【形】有品德的。【陽】良法,妙法,好行為,好教義。kalyāṇapaṭibhāṇa,【形】急智。kalyāṇamitta,【陽】良友(good reputation of a man),好朋友,誠實的朋友。kalyāṇajjhāsaya,【形】有善行的意圖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kalyāṇa: kalyāṇa(ti)
ကလ်ာဏ(တိ)
[kala+yāṇa.rū.657.kalya+aṇa+ṇa.,ṭī.87-8.]
[ကလ+ယာဏ။ ႐ူ။ ၆၅၇။ ကလ်+အဏ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၇-၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kalyāṇa:[adj.] charming; morally good.(nt.),goodness; merit; virtue; welfare.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kalyāṇa,(& kallāṇa) [Vedic kalyāṇa] 1.(adj.) beautiful,charming; auspicious,helpful,morally good.Syn.bhaddaka PvA.9,116) and kusala (S.II,118; PvA.9,122); opp.pāpa (S.I,83; M.I,43; PvA.101,116 and under °mitta).kata°=katûpakāra PvA.116 Appld to dhamma in phrase ādi° majjhe° pariyosāne° D.I,62 and ≈; S.V,152; Sn.p.103; VvA.87; Vism.213 sq.(in var.applications); etc.-- As m.one who observes the sīlapadaṁ (opp.pāpa,who violates it) A.II,222,cp.k°-mittā=sīlâdīhi adhikā SnA 341.-- S.IV,303; V,2,29,78; A.III,77; IV,361; Vin.II,8,95; J.I,4; Miln.297; --kata° (opp.kata-pāpa) of good,virtuous character,in phrase k° katakusala,etc.It.25,etc.(see kata II.1 a).k° of kitti (-sadda) D.I,49 (=DA.I,146 seṭṭha); S.IV,374; V,352; of jhāna (tividha°) Bdhd 96,98,99; of mittā,friends in general (see also cpd.) Dh.78 (na bhaje pāpake mitte ...bhajetha m° kalyāṇe),116,375 (=suddhâjīvin); Sn.338.-- 2.(nt.) (a) a good or useful thing,good things Vin.I,117; A.III,109; cp.bhadraṁ.‹-› (b) goodness,virtue,merit,meritorious action J.V,49 (kalyāṇā here nt.Nom.in sense of pl.; cp.Vedic nt.),492; -- °ṁ karoti to perform good deeds S.I,72; A.I,138 sq.; Vin.I,73; PvA.122.-- (c) kindness,good service J.I,378; III,12 (=upakāra),68 (°ṁ karoti).‹-› (d) beauty,attraction,perfection; enumd as 5 kalyāṇāni,viz.kesa°,maṁsa°,aṭṭhi°,chavi°,vaya° i.e.beauty of hair,flesh,teeth,skin,youth J.I,394; DhA.I,387.

--ajjhāsaya the wish or intention to do good DhA.I,9; --âdhimuttika disposed towards virtue,bent on goodness S.II,154,158; It.70,78; Vbh.341; --kāma desiring what is good A.III,109; --kārin (a) doing good,virtuous (opp.pāpa°) S.I,227,cp.J.II,202=III,158; DhsA.390; (m.) who has rendered a service J.VI,182; --carita walking in goodness,practising virtue Vbh.341; --jātika one whose nature is pleasantness,agreeable J.III,82; --dassana looking nice,lovely,handsome Sn.551=Th.1,821 (+kañcanasannibhattaca); --dhamma (1) of virtuous character,of good conduct,virtuous Vin.I,73; III,133; S.V,352; Pug.26; It.96; Pv IV.135; Miln.129; DhA.I,380; J.II,65 (=sundara°),PvA.230 (=sundara-sīla); sīlavā+k° (of bhikkhu,etc.) M.I,334; S.IV,303; PvA.13.-- k°ena k°atara perfectly good or virtuous A.II,224.-- (2) the Good Doctrine DhA.I,7.--°tā the state of having a virtuous character A.II,36; --pañña “wise in goodness” possessed of true wisdom Th.1,506; It.97; --paṭipadā the path of goodness or virtue,consisting of dāna,uposathakamma & dasakusalakammapathā J.III,342; --paṭibhāṇa of happy retort,of good reply A.III,58,cp.Miln.3; --pāpaka good and bad J.V,238; VI,225; Kvu 45; (nt.) goodness and evil J.V,493; --pīti one who delights in what is good Sn.969; --bhattika having good,nice food Vin.II,77; III,160 (of a householder); --mitta 1.a good companion,a virtuous friend,an honest,pure friend; at Pug.24 he is said to “have faith,be virtuous,learned,liberal and wise”; M.I,43 (opp.pāpa°); S.I,83,87 (do.); A.IV,30,357; Pug.37,41; J.III,197; Bdhd 90; a° not a virtuous friend DhsA.247.-- 2.as t.t.a spiritual guide,spiritual adviser.The Buddha is the spiritual friend par excellence,but any other Arahant can act as such S.V,3; Vism.89,98,121; cp.kammaṭṭhāna-dāyaka.--mittatā friendship with the good and virtuous,association with the virtuous S.I,87; such friendship is of immense help for the attainment of the Path and Perfection S.V,3,32; it is the sign that the bhikkhu will realize the 7 bojjhaṅgas S.V,78=101; A.I,16,83,it is one of the 7 things conducive to the welfare of a bhikkhu D.III,212; A.IV,29,282; Th.2,213; It.10; Dhs.1328=Pug.24; Vism.107.-- not having a virtuous friend and good adviser DhsA.247.--rūpa beautiful,handsome J.III,82; V,204; --vākkaraṇa,usually comb.with °vāca,of pleasant conversation,of good address or enunciation,reciting clearly D.I,93,115; A.II,97; III,114,263; IV,279; Vin.II,139; Miln.21; DA.I,263 (=madhura-vacana); not pronouncing or reciting clearly D.I,94.122; --°tā the fact of being of good and pleasing address A.I,38; --vāca,usually in form.k° k°-vākkaraṇo poriyā vācāya samannāgato D.I,114; A.II,97; III,114,195,263; IV,279; Vin.II,139; DA.I,282; --sadda a lucky word or speech J.II,64; --sampavaṅka a good companion A.IV,357 (in phrase k°-mitta k°-sahāya k°-s°); Pug.37; --°tā companionship with a virtuous friend S.I,87.--sahāya a good,virtuous companion A.IV,284; 357; Pug.37; cp.prec.,--°tā=prec.S.I,87; --sīla practising virtue,of good conduct,virtuous Th.1,1008; It.96.(Page 199)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KALYĀṆA:[a] mỹ lệ,yêu kiều,hạnh kiểm tốt [nt] sự tốt đẹp,phước,đức độ,thịnh vượng --kāma [a] mê thích việc phước thiện --kārī [a] người làm việc phước thiện,người có đức độ --dassana người lịch sự,đáng yêu --dhamma [a] đức độ [m] hạnh kiểm tốt,giáo lý chân chánh --paṭibhāṇa [a] hiểu,lãnh hội lẹ --mitta [m] bạn tốt lành,bạn thành thật --ajjhāsaya [a] có ý định làm việc lành --tā [f] sự tốt đẹp,lịch sự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kalyāṇa:sự tốt đẹp,sự hoàn hảo; thiện nhơn,người nhơn,người tốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kalyāṇa:ကလ်ာဏ (တိ)
[ကလ+ယာဏ။ ႐ူ။ ၆၅၇။ ကလ်+အဏ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၇-၈။]
(၁) ေကာင္းေသာ၊ တင့္တယ္ေသာ၊ ျပည့္စုံေသာ။ ကလ်ာဏဣရိယာပထ-လည္းၾကည့္။ (က) ေကာင္းေသာ။ ဂုဏ္,ျပည့္စုံေသာ-ရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ ကလ်ာဏမိတၱ-လည္းၾကည့္။ (ခ) သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ။ (ဂ) ခ်ိဳသာေသာ။ ကလ်ာဏဝါကၠရဏ-ၾကည့္။ (ဃ) ေျဖာင့္တန္းေသာ။ ကလ်ာဏဇဝနိကၠမ-ၾကည့္။ (ပု) (၂) ကလ်ာဏမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kalyāṇa:ကလ်ာဏ (န)
ေကာင္းမႈ။ ကုသိုလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kalyāṇa:ကလ်ာဏ (ပ)
ေကာင္းေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kalyāṇa:ကလ်ာဏ (တိ)
ေကာင္းသည္။ လွပတင့္တယ္သည္။ ေကာင္းျခင္းငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,