Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kalaha:m.[〃] 諍,諍論,鬥諍,不和,紛爭.-karaka,-kārika 諍論者.-jāta 已發生諍論的.-pavaḍḍhanī 諍論的増大(擴大).-vivāda 鬥諍.
パーリ語辞典 水野弘元著
kalaha:m.[〃] 諍,諍論,鬪諍,不和,紛争.-karaka,-kārika 諍論者.-jāta 諍論を生ぜる.-pavaḍḍhanī 諍論の増大.-vivāda 鬪諍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kalaha,【陽】 吵架,爭論。 ~kāraka,【形】吵架者。 ~kārana,【中】 爭論的因素。 ~sadda,【陽】吵鬧,口角,爭論。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kalaha,(cp.Sk.kalaha,fr.kal發聲),【陽】吵架,爭論,動幹戈(quarrel,dispute,fight)。kalahakāraka,【形】吵架者。kalahakārana,【中】爭論的因素。kalahasadda,【陽】吵鬧,口角,爭論。akalaha,【陽】不吵鬧,不爭論。mahākalaha,【陽】大吵(a serious quarrel)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kalaha: kalaha(pu,na)
ကလဟ(ပု၊န)
[kala+hana+kvi.kalaha+a.kala+ha.udāna,ṭṭha.3va9.thoma.kalahantusmiṃ kalaho.,ṭī.4vava.kalīyati parimīyatianena sūrabhāvoti kalaho,vivādo.,7.223.]
[ကလ+ဟန+ကြိ။ ကလဟ+အ။ ကလ+ဟ။ ဥဒါန၊ ႒။ ၃ဝ၉။ ေထာမ။ ကလဟႏၲဳသၼႎ ကလေဟာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝဝ။ ကလီယတိ ပရိမီယတိအေနန သူရဘာေဝါတိ ကလေဟာ၊ ဝိဝါေဒါ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂၂၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kalaha:[m.] quarrel; dispute.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kalaha,[cp.Sk.kalaha,fr.kal] quarrel,dispute,fight A.I,170; IV,196,401; Sn.862,863 (+vivāda); J.I,483; Nd2 427; DhA.III,256 (udaka° about the water); IV,219; Sdhp.135.°ṁ udīreti to quarrel J.V,395; karoti id.J.I,191,404; PvA.13; vaḍḍheti to increase the tumult,noise J.V,412; DhA.III,255.-- harmony,accord,agreement S.I,224; mahā° a serious quarrel,a row J.IV,88.

--âbhirata delighting in quarrels,quarrelsome Sn.276; Th.1,958.--ṁkara picking up a quarrel J.VI,45; --karaṇa quarrelling,fighting J.V,413; --kāraka (f.-ī) quarrelsome,pugnacious A.IV,196; Vin.I,328; II,1; --kāraṇa the cause or reason of a dispute J.III,151; VI,336; --jāta “to whom a quarrel has arisen,” quarrelling,disputing A.I,70; Vin.I,341; II,86,261; Ud.67; J.III,149; --pavaḍḍhanī growth or increase of quarrels,prolongation of strife (under 6 evils arising from intemperance) D.III,182=DhsA.380; --vaḍḍhana (nt.) inciting & incitement to quarrel J.V,393,394; --sadda brawl,dispute J.VI,336.(Page 198)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KALAHA:[m] sự gây gỗ,sự cãi lộn --kāraka [3] người gây lộn --kāraṇa [nt] nguyên nhân sự cãi cọ,xung đột --sadda [m] sự gây lộn,sự cãi lẫy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kalaha:luận tranh,tranh luận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kalaha:ကလဟ (ပု၊န)
[ကလ+ဟန+ကြိ။ ကလဟ+အ။ ကလ+ဟ။ ဥဒါန၊ ႒။ ၃ဝ၉။ ေထာမ။ ကလဟႏၲဳသၼႎ ကလေဟာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝဝ။ ကလီယတိ ပရိမီယတိအေနန သူရဘာေဝါတိ ကလေဟာ၊ ဝိဝါေဒါ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂၂၃။]
ျငင္းခုံျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ စစ္ထိုးျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kalaha:ကလဟ
ဘူ = ကုစၧေန-ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၌။ ကလဟတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kalaha:ကလဟ (ပ)
ျငင္းခံုျခင္း။ ႏႈတ္ျဖင့္ ခိုက္ရန္ျပဳျခင္း။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျငင္းခံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,