Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kala,【陽】 甜低音。 ~kala,【陽】 亂雜音。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kala,【陽】甜低音。kalakala,【陽】亂雜音。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kala: kala(pu)
ကလ(ပု)
[kala+a.,ṭī.137.]
[ကလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၃၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kala:[m.] a sweet low sound.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KALA:[m] tiếng nói nhỏ nhẹ,ngọt dịu --kala [m] nói cà lăm,nói không rõ,lẫn lộn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kala:ကလ (ပု)
[ကလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၃၇။]
(၁) မထင္ရွား-မသဲကြဲ-သာယာ-ေသာ အသံ။ (၂) ေရတြက္ျခင္း။ (၃) အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း။ ကလလေဒါင့္ကြင္း-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kala:ကလ
ဘူ = သေဒၵ-အသံျပဳျခင္း၌။ ကလတိ။
စု = ေခပ ဂတီသု-ပစ္ပယ္ျခင္း,သြားျခင္းတို႔၌။
စု+ဘူ = သခၤ်ာေန-ေရတြက္ျခင္း၌။ ကာေလတိ၊ ကာလယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kala:ကလ (ပ)
မထင္ရွားေသာ အသံ။ ညႇင္းညႇင္းသာယာေသာ အသံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,