Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kakudha:m.[Sk.kakuda] (印度公牛的)背峰(背的凸起部分),鶏冠,王的徽章(象徵),樹名.
パーリ語辞典 水野弘元著
kakudha:m.[Sk.kakuda] 背こぶ,鶏冠,とさか,王章,王の徽章,樹名.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kakudha,【陽】(公牛的)駝峰,雞冠,阿見(參考 Ajjuna)。~bhaṇḍa 【中】皇室的國旗,王位的五個標誌(如王冠,寶劍,華蓋,拖鞋和牦牛尾拂 )。(p89)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kakudha,(cp.Sk.kakuda,and kaku above),【陽】(公牛的)駝峰,雞冠,阿見(產於熱帶亞洲的欖仁樹屬,參考 Ajjuna)。kakudhabhaṇḍa 【中】皇室的國旗,王位的五個標誌(如王冠、寶劍、華蓋、拖鞋和犁牛尾拂)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kakudha: kakudha(pu)
ကကုဓ(ပု)
[kuka+dha.kuka-kaku .kuka ādāne,dho,vaṇṇavipariyāyo.,ṭī.358.]
[ကုက+ဓ။ ကုက-ကကု ေရွ႕ေနာက္ျပန္။ ကုက အာဒါေန၊ ေဓာ၊ ဝဏၰဝိပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kakudha: kakudha(pu)
ကကုဓ(ပု)
[kaka+udha.kaka lolye udho.,ṭī.562.ka+kudha+a.nīti,pada.315.]
[ကက+ဥဓ။ ကက ေလာေလ် ဥေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၂။ က+ကုဓ+အ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၁၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kakudha: kakudha(pu)
ကကုဓ(ပု)
[kuka+uda.ku-nitea u- a-pru da- dha-pruyuea kakudha,mapru kakuda 2-rhieiea.,ṭī.497.]
[ကုက+ဥဒ။ ကု-၌ ဥ-ကို အ-ျပဳ ဒ-ကို ဓ-ျပဳ၍ ကကုဓ၊ မျပဳပဲလည္း ကကုဒ ၂-မ်ိဳးရွိ၏။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kakudha:[m.] hump (of a bull); cock's comb; the tree Terminalia Arjuna.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kakudha,[cp.Sk.kakuda,and kaku above] 1.the hump on the shoulders of an Indian bull J.II,225; J.VI,340.‹-› 2.a cock’s comb:see sīsa kakudha.-- 3.a king’s symbol or emblem (nt.) J.V,264.There are 5 such insignia regis,regalia:s.kakudha-bhaṇḍa.-- 4.a tree,the Terminalia Arjuna,Vin.I,28; J.VI,519; kakudharukkha DhA.IV,153.Note.On pakudha as twin-form of ka° see Trenckner,J.P.T.S.1908,108.

--phala the fruit of the kakudha tree Mhvs XI.14,where it is also said to be a kind of pearl; see mutta.--bhaṇḍa ensign of royalty J.I,53; IV,151; V,289 (=sakāyura).The 5 regalia (as mentioned at J.V,264) are vāḷavījanī,uṇhīsa,khagga,chatta,pādukā:the fan,diadem,sword,canopy,slippers.-- pañcavidha-k° PvA.74.(Page 173)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kakudha:1.Kakudha (v.l.Kakkata).-A lay disciple of theBuddha who dwelt at Nādikā.When the Buddha arrived at Nādikā on his last journey,Ananda asked him what had happened to Kakudha,who was already dead.The Buddha replied that Kakudha had found birth in the highest heavens,there to pass away entirely (D.ii.92).

2.Kakudha.-A deva.He visited the Buddha at theAñjanavana in Sāketa,and asked him whether he experienced feelings of pleasure and sorrow.The Buddha replied that he had overcome such feelings and was utterly free,whereupon Kakudha uttered his praises (S.i.54f).

The Commentary (SA.i.89) says that this Kakudha was a Brahma and that he was an attendant of Moggallāna,thus identifying him with Kakudha (3 below).He lived with the Thera in his youth,died in a Jhāna-trance and was reborn in the Brahma-world.

3.Kakudha.-Probably identical with Kakudha (2).He was an inhabitant of Koliya and was an attendant of Moggallāna.Having died,he was reborn among the mind-born (Manomaya) devas and his form was so great that it was as extensive as ”two of three common rice-fields in aMagadha village,and yet so constituted that he was in the way neither of himself nor of others.”

Becoming aware of Devadatta’s plans for obtaining possession of the leadership of the Sangha,Kakudha reported the news to Moggallāna,who passed it on to the Buddha.The Buddha asked Moggallāna to keep the matter secret.Moggallāna informed the Buddha that he knew from experience that Kakudha’s predictions proved true (Vin.ii.185f).

4.Kakudha.-A Pacceka Buddha of thirty-one kappas ago,to whom Uddāladāyaka Thera,in a previous birth,gave a flower.Ap.i.225.

5.Kakudha.-A bird in the time of Padumuttara Buddha and a previous birth of Malitavambha Thera.The bird gave the Buddha a lotus.v.l.Kukkuttha.ThagA.i.211; Ap.i.180.

6.Kakudha Kaccāna.-See Pakudha Kaccāna.

7.Kakudha.-A little pond in Mahāmeghavana between the site of the Mahā-Thūpa and the Thūpārāma.The Mahā-Thūpa was at the upper end of the pond,and the spot had been consecrated by the visit of the four Buddhas of the present kappa (Mhv.xv.53ff).Lañjatissa appears to have filled up the pond at great expense,the land around having become waterlogged (Mhv.xxxiii.23f; MT.611).The bund (pāli) of the pond formed part of the Sīmā at Anurādhapura.Mbv.135f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAKUDHA:[m] gù (trên lưng con bò),cái mồng gà,cây bàng --bhaṇṇa [nt] hiệu lệnh của hoàng phái,có 5 như gươm,lọng,hia,mão,lông đuôi con sơn dương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kakudha:ကကုဓ (ပု)
[ကုက+ဥဒ။ ကု-၌ ဥ-ကို အ-ျပဳ ဒ-ကို ဓ-ျပဳ၍ ကကုဓ၊ မျပဳပဲလည္း ကကုဒ ၂-မ်ိဳးရွိ၏။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၇။]
ႏြားလပို႔။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kakudha:ကကုဓ (ပု)
[ကက+ဥဓ။ ကက ေလာေလ် ဥေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၂။ က+ကုဓ+အ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၁၅။]
ေဖာက္ၾကံ့ပင္၊ ေထာက္ၾကံ့ပင္၊ ေရခတက္ပင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kakudha:ကကုဓ (ပု)
[ကုက+ဓ။ ကုက-ကကု ေရွ႕ေနာက္ျပန္။ ကုက အာဒါေန၊ ေဓာ၊ ဝဏၰဝိပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၈။]
(၁) ကကုဓ မည္ေသာ မေထရ္။ (၂) ကကုဓ- နတ္သား- ျဗဟၼာ။ (၃) ကကုဓ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ (န) (၄) မင္းတို႔အျမဲေဆာင္ယူအပ္ေသာ တန္ဆာ၊ မင္းေျမာက္တန္ဆာ ၅ ပါး။ ကကုဓဘ႑-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kakudha:ကကုဓ (ပ)
ႏြားလဘို႔။ ၾကက္ေမာက္။ မင္းေျမာက္တန္ဆာ။ ေရခံတက္ပင္။ ေဖာက္ၾကံ႕ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,