Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaku:m.峰,山頂上,山嶺.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaku:m.峰,頂上,山嶺.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaku,【陽】 結,頂點,突出的角落,峰丘。(p89)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaku,【陽】山峰,頂點,突出的角落(a peak,summit,projecting corner)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaku: kaku(pu)
ကကု(ပု)
[kuka+u.kunitea u- a-pru.]
[ကုက+ဥ။ ေရွးကု၌ ဥ-ကို အ-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaku:[m.] a knot; summit; projecting corner; hump.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaku,[Brh.kakud,cp.kākud hollow,curvature,Lat.cacumen,& cumulus] a peak,summit,projecting corner S.I,100 (where satakkatu in Text has to be corrected to satakkaku:megho thanayaṁ vijjumālā satakkaku.Com.expln sikhara kūṭa) A.III,34 (=AA 620~kūṭa).Cp.satakkaku & Morris,J.P.T.S.1891--93,5.(Page 173)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kaku:The hump of the Indian bull
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAKU:[m] cái gút,nút,đỉnh,chóp,cái bướu,cái gù lưng,góc lồi,nhô ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaku:ကကု (ပု)
[ကုက+ဥ။ ေရွးကု၌ ဥ-ကို အ-ျပဳ။]
(၁) ႏြားလပို႔။ (၂) အထြတ္။ (၃) ဂုဏ္အစု။ ကကုသႏၶ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaku:ကကု (ဣ)
အထြဋ္။ ေတာင္ထြဋ္။ ႏြားလဘို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,