Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kakkhaḷatā:f.[kakkhaḷa-tā] ,kakkhaḷatta n.[kakkhaḷa-tta] ,kakkhaḷiya n.[kakkhaḷa-ya] 粗暴,苛酷,粗惡性.
パーリ語辞典 水野弘元著
kakkhaḷatā:f.[kakkhaḷa-tā] ,kakkhaḷatta n.[kakkhaḷa-tta] ,kakkhaḷiya n.[kakkhaḷa-ya] 粗暴,苛酷,麁惡性.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kakkhaḷatā: kakkhaḷatā(thī)
ကကၡဠတာ(ထီ)
[kakkhaḷa+tā]
[ကကၡဠ+တာ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kakkhaḷatā,(f.) [abstr.fr.prec.] hardness,rigidity,Dhs.859; Vbh.82; J.V,167; DhsA.166.-akakkhaḷatā absence of roughness,pleasantness Dhs.44,45,324,640,728,859; DhsA.151; VvA.214 (=saṇha).(Page 174)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kakkhaḷatā:sự nhám nhúa,tình trạng khô nhám,thái độ cứng cỏi,thái độ nhám nhúa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kakkhaḷatā:ကကၡဠတာ (ထီ)
[ကကၡဠ+တာ]
(၁) (က) ၾကမ္းတမ္း-ခက္ထန္-မႏူးညံ့-သည္၏အျဖစ္။ (ခ) ၾကမ္းတမ္း-ျပင္းထန္-ဆိုးဝါး-သည္၏အျဖစ္။ (၂) ခက္မာသည္၏အျဖစ္၊ ခက္မာေသာ သေဘာလကၡဏာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kakkhaḷatā:ကကၡဠ-တာ (ဣ)
ၾကမ္းတမ္းခက္မာသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,