Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kadariya:a.n.[Sk.kadarya<kad-ariya] 卑鄙的,小氣的,吝嗇的,貪婪,強欲.
パーリ語辞典 水野弘元著
kadariya:a.n.[Sk.kadarya<kad-ariya] 卑しき,物おしむ,吝嗇の,貪婪,強欲.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kadariya,【形】 小氣的,吝嗇的,【中】 貪財,小氣。~tā,【陰】 吝嗇,小氣。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kadariya,【形】小氣的,吝嗇的,【中】貪財,小氣。kadariyatā,【陰】吝嗇,小氣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kadariya: kadariya(ti)
ကဒရိယ(တိ)
[ku+ariya.ku+ara+iya]
[ကု+အရိယ။ ကု+အရ+ဣယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kadariya: kadariya(na)
ကဒရိယ(န)
[kadariya+ṇa]
[ကဒရိယ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kadariya:[adj.] miserly; stingy.(nt.) avarice; stinginess.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kadariya,(adj.) [cp.Sk.kadarya,kad + arya?] mean,miserly,stingy,selfish; usually expld by thaddhamaccharī (PvA.102; DhA.III,189,313),and mentioned with maccharī,freq.also with paribhāsaka S.I,34,96; A.II,59; IV,79 sq.; Dh.177,223; J.V,273; Sn.663; Vv 295.As cause of Peta birth freq.in Pv.,e.g.I.93; II,77; IV,148; PvA.25,99,236.-- (nt.) avarice,stinginess,selfishness,grouped under macchariya Dhs.1122; Sn.362 (with kodha).(Page 185)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KADARIYA:[a] sự khốn khó,sự bỏn xẻn,keo kiệt [nt] sự hà tiện,sự keo kiệt --yatā [f] sự bủn xỉn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kadariya:sự keo kiết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kadariya:ကဒရိယ (န)
[ကဒရိယ+ဏ]
႐ိုေသျခင္း ကင္းေသာသူ၏အျဖစ္၊ အလြန္ဝန္တို-ေစးႏွဲ-ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kadariya:ကဒရိယ (တိ)
[ကု+အရိယ။ ကု+အရ+ဣယ]
(က) ဝန္တို-ေစးႏွဲ-ေသာ၊ သူ။ (ခ) သူတစ္ပါး ေပးလွဴသည္ကို တားျမစ္တတ္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ ဥစၥာရွင္။ (ဃ) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ အရာသို႔ေရာက္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kadariya:ကဒရိယ (န)
စဥ္းလဲျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kadariya:ကဒရိယ (ပ)
စဥ္းလဲေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kadariya:ကဒရိယ (တိ) (ကဒ္+အရိယ)
စဥ္းလဲသည္။ ဝန္တိုသည္။ စက္ဆုပ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,