Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaccha:① n.[cf.Sk.kaccha] 沼,沼澤; 葦,蘆葦,葦矢(用葦作成的箭).② a.[katheti 的 grd.] 適合講(述)的,能(可以)講述的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaccha:① n.[cf.Sk.kaccha] 沼,沼沢; 葦,あし,葦の矢.② a.[katheti の grd.] 語るに適する.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kaccha:m.n.,kacchā f.[Sk.kakṣa,kakṣā] ① 腋,わき,脇の下. ② 壁,室. ③ リボン,帯
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaccha,【陽、中】 1.沼澤地。 2.腋窩。 ~antara,【中】腋窩之下,王宮內部。 ~puṭa,【陽】 叫賣小販。【形】 挑擔子的人。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaccha,2,(ger.of kath)適合說( fit to be spoken)。akaccha,【反】。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaccha,1(cp.Sk.kaccha),【陽】【中】1.沼澤地(marshy land,marshes),長草、蘆葦(long grass,reed)。2.箭(an arrow (made of reed))。kacchantara,【中】腋窩之下,王宮內部。kacchapuṭa,【陽】叫賣小販。【形】挑擔子的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaccha: kaccha(ti)
ကစၧ(တိ)
[katha+ṇya]
[ကထ+ဏ်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaccha: kaccha(pu,na)
ကစၧ(ပု၊န)
[kaca+cha.kaca bandhane.,ṭī.246.kacīyati bandhīyatīti kaccho,tanupadeso anupo ca.,7.43.(kakpa-saṃ)]
[ကစ+ဆ။ ကစ ဗႏၶေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄၆။ ကစီယတိ ဗႏၶီယတီတိ ကေစၧာ၊ တႏုပေဒေသာ အႏုေပါ စ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၃။ (ကကၸ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaccha:[m.; nt.] 1.marshy land; 2.armpit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaccha,2 (adj.) [ger.of kath] fit to be spoken of A.I,197 (Com.=kathetuṁ yutta).akaccha ibid.(Page 175)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaccha,1 (nt.) [cp.Sk.kaccha,prob.dial.] 1.marshy land,marshes; long grass,rush,reed S.I,52 (te hi sotthiṁ gamissanti kacche vāmakase magā),78 (parūḷha k-nakha-lomā with nails and hair like long-grown grass,cp.same at J.III,315 & Sdhp.104); J.V,23 (carāmi kacchāni vanāni ca); VI,100 (parūḷha-kacchā tagarā); Sn.20 (kacche rūḷhatiṇe caranti gāvo); SnA 33 (pabbata° opp.to nadī°,mountain,& river marshes).Kern (Toev.II.139) doubts the genuineness of the phrase parūḷha°.-- 2.an arrow (made of reed) M.I,429 (kaṇḍo ...yen’amhi viddho yadi vā kacchaṁ yadi vā ropiman ti).(Page 175)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KACCHA:[m] [nt] đất bùn lầy,nách (phía dưới cánh tay) --antara [nt] dưới nách,nội cung của vua --puṭa [m] sự rao,sự bán hàng rong [adj] người có một bó đồ vác trên vai --ka [m] một loại cây sung,cây vả
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaccha:ကစၧ(ပု၊န)
[ကစ+ဆ။ ကစ ဗႏၶေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄၆။ ကစီယတိ ဗႏၶီယတီတိ ကေစၧာ၊ တႏုပေဒေသာ အႏုေပါ စ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၃။ (ကကၸ-သံ)]
(ပု) (၁) လက္ကတီးၾကား၊ ခ်ိဳင္းၾကား၊ ခ်ိဳင္းနံပါး။ (၂) (လက္ကတီးၾကားကဲ့သို႔က်ဉ္းေျမာင္းေသာ) ေတာင္ေကြ႕၊ ျမစ္ေကြ႕။ (၃) ေလေၾက၊ ေလေအာက္။ (၄) ႏြယ္။ (၅) ျမက္။ (၆) ကမ္းပါးျပတ္။ (န) (၇) ေတာင္ကမ္းပါး။ (ပု၊န) (၈) ေရမ်ားေသာအရပ္၊ စိမ့္ေျမအရပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaccha:ကစၧ(တိ)
[ကထ+ဏ်]
ေျပာဆို-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaccha:ကစၧ (ပ)
လက္ကတီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaccha:ကစၧ (တိ) (√ကထ္+ယ)
ေျပာဆိုရာေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaccha:ကစၧ (ပ)
စိမ့္ေျမ။ ျမစ္နားေခ်ာင္းနားအရပ္။ က်ဴပင္။ က်ဴျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ျမား။ သစ္ကတိုး။Cedrela Toona

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,