Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kacchā:f.,kaccha m.n.[cf.Sk.kakṣa,kakṣā] ① 腋,脅,脅下(腋下).② 壁,室.③ 帶,緞帶,色帶,帶狀物.
パーリ語辞典 水野弘元著
kacchā:f.,kaccha m.n.[cf.Sk.kakṣa,kakṣā] ① 腋,わき,脇の下.② 壁,室.③ リボン,帯.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kacchā:f.,kaccha m.n.[Sk.kakṣa,kakṣā] ① 腋,わき,脇の下. ② 壁,室. ③ リボン,帯
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kacchā,【陰】 纏腰布,遮羞布,修飾象的帶。 ~bandhana,【中】 纏著腰帶,圍著遮羞布。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kacchā,(cp.Sk.kaksā),【陰】纏腰布,遮羞布,修飾象的帶。kacchābandhana,【中】纏著腰帶,圍著遮羞布。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kacchā: kacchā(thī)
ကစၧာ(ထီ)
[kaca+cha+ā.kacanaṃ kacchā.ka.638.kaca dittimhi,kacchā.rū.nhā,4va9.(kakā-saṃ)]
[ကစ+ဆ+အာ။ ကစနံ ကစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ကစ ဒိတၱိမွိ၊ ကစၧာ။ ႐ူ။ ႏွာ၊ ၄ဝ၉။ (ကကာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kacchā,(f.),loin-clothe; a belt for an elephant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kacchā,2 (f.) & kaccha (m.nt.) [Derivation unknown,cp.Sk.kakṣa & kakṣā,Lat.coxa,Ohg.hahsa]; the armpit Vin.I,15 (addasa ...kacche vīṇaṁ ...aññissā kacche ālambaraṁ); S.I,122=Sn.449 (sokaparetassa vīṁā kacchā abhassatha); It.76 (kacchehi sedā muccanti:sweat drops from their armpits); J.V,434=DhA.IV,197 (thanaṁ dasseti k°ṁ dass° nābhiṁ dass°); J.V,435 (thanāni k° āni ca dassayantī; expld on p.437 by upakacchaka); VI,578.The phrase parūḷha-kaccha-nakhaloma means “with long-grown finger-nails and long hair in the armpit,” e.g.S.I,78.

--loma (kaccha°) hair growing in the armpit Miln.163 (should probably be read parūḷha-k.-nakha-l.,as above).(Page 175)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kacchā,1 (f.) [derivation unknown,cp.Sk.kakṣā,Lat.cohus,incohare & see details under gaha1] 1.enclosure,denoting both the enclosing and the enclosed,i.e.wall or room:see kacchantara.-2.an ornament for head & neck (of an elephant),veilings,ribbon Vv 219=699 (=gīveyyaka VvA); J.IV,395 (kacchaṁ nāgānaṁ bandhatha gīveyyaṁ paṭimuñcatha).3.belt,loin- or waist-cloth (cp.next) Vin.II,319; J.V,306 (=saṁvelli); Miln.36; DhA.I,389.(Page 175)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kacchā:A girdle; a girth; the end of the loin-cloth tucked into the waistband; an inclosure,a room
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KACCHĀ:[f] áo thắt lưng,dây đai cho con voi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kacchā:ကစၧာ (ထီ)
[ကစ+ဆ+အာ။ ကစနံ ကစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ကစ ဒိတၱိမွိ၊ ကစၧာ။ ႐ူ။ ႏွာ၊ ၄ဝ၉။ (ကကာ-သံ)]
(၁) ဆင္၏ရင္၌ဖြဲ႕ခ်ည္ေသာႀကိဳး၊ ဆင္၏ရင္ဖြဲ႕ႀကိဳး။ (၂) ေအာက္ပိုး က်ိဳက္ျခင္း၊ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ျခင္း။ (၃) ဝတ္ထားေသာ အဝတ္၏-အၿမိတ္- အစြန္း၊ ခါးေတာင္းၿမီး။ (၄) ခါးစည္းႀကိဳး။ (၅) သန္လ်က္အိမ္။ (၆) တေတာင္ဆစ္ေအာက္၊ လက္ေကာက္ဝတ္။ ပေကာ႒-ၾကည့္။ (၇) အတြင္းတံခါး။ ကစၧႏၲရ-(၁)-ၾကည့္။ (၈) လည္ဆြဲတန္ဆာ။ သုဝဏၰကစၧာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kacchā:ကစၧာ (ဣ)
အကာအရံ။ ဆင္၏ကႀကိဳးတန္ဆာ။ ခါးပတ္။ လက္ကတီး။ ခ်ိဳင္း။
ကစၧံ ဗႏၶိတြာ၊ ခါးေတာင္း က်ိဳက္၍။ ကေစၧ သေဇၨယ်၊ ခါးဖြဲ႕ႀကိဳး၌ ကပ္ၿငိရာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,