Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kacavara:n.塵,埃,破~(e.g.破布,破房子,破爛衣服).
パーリ語辞典 水野弘元著
kacavara:n.塵,埃,ぼろ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kacavara,【陽】 掃除,垃圾。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kacavara,【陽】1.塵埃,塵土(sweepings,dust,rubbish)。2.破布(rags,old clothes SA 283 (=pilotikā))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kacavara: kacavara(pu)
ကစဝရ(ပု)
[kaca+vara.nānāvidhe saṅkāre rāsīkaraṇavasena kacati bandhati etenāti kaco,so ettha icchitabboti kacavaro.vara icchāyaṃ.,ṭī.224.]
[ကစ+ဝရ။ နာနာဝိေဓ သကၤာေရ ရာသီကရဏဝေသန ကစတိ ဗႏၶတိ ဧေတနာတိ ကေစာ၊ ေသာ ဧတၳ ဣစၧိတေဗၺာတိ ကစဝေရာ။ ဝရ ဣစၧာယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kacavara:[m.] sweepings; rubbish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kacavara,[to kaca?] 1.sweepings,dust,rubbish (usually in combn with chaḍḍeti and sammajjati) J.I,292; III,163; IV,300; Vism.70; DA.I,7; DhA.I,52; SnA 311.-- 2.rags,old clothes SA 283 (=pilotikā).

--chaḍḍana throwing out sweepings,in °pacchi a dust basket,a bin J.I,290.--chaḍḍanaka a dust pan J.I,161 (+ muṭṭhi-sammjjanī).--chaḍḍani a dust pan DhA.III,7 (sammajjanī+).--chaḍḍikā (dāsī) a maid for sweeping dust,a cinderella DhA.IV,210.(Page 175)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KACAVARA:[m] sự quét dọn,đồ dư,đồ rác rến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kacavara:ကစဝရ (ပု)
[ကစ+ဝရ။ နာနာဝိေဓ သကၤာေရ ရာသီကရဏဝေသန ကစတိ ဗႏၶတိ ဧေတနာတိ ကေစာ၊ ေသာ ဧတၳ ဣစၧိတေဗၺာတိ ကစဝေရာ။ ဝရ ဣစၧာယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၄။]
အမႈိက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kacavara:ကစဝရ (ပ)
အမႈိက္။ တံျမက္ေခ်း။
ကစဝရံ ဆေၮႏၲိ၊ အမႈိက္ကို စြန္႔ပစ္ၾကကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,