Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṭuka:a.n.[〃] 辣的,苦澀的,激烈的; 刺激性,辛辣.-rohiṇī 辛胡蓮.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṭuka:a.n.[〃] 辛(から)き,苦渋の,はげしき; 刺激性,辛らつ.-rohiṇī 辛胡蓮,くろせんぷぅ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaṭuka,【形】 強烈的,劇烈的,痛苦的,苦痛的,【中】 苦痛。 ~tta,【中】苦痛,激烈。~bhaṇḍa,【中】調味品。~pphala,【形】 苦果,有痛苦的效果。 【中】 芬芳植物的種子。~vipāka,【形】 苦報,有痛苦的結果。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṭuka,【形】強烈的,劇烈的,痛苦的,苦痛的,【中】苦痛。kaṭukatta,【中】苦痛,激烈,辛味。kaṭukabhaṇḍa,【中】調味品。kaṭukapphala,【形】苦果,有痛苦的效果。【中】芬芳植物的種子。kaṭukavipāka,【形】苦報,有痛苦的結果。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṭuka: kaṭuka(ti)
ကဋဳက(တိ)
[kaṭa+ṇvu.a- u-pru.]
[ကဋ+ဏြဳ။ အ-ကို ဥ-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṭuka:[adj.] sharp; severe,painful; pungent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṭuka,(adj.) [Sk.kaṭu(ka),from *(s)qǔer to cut; cp.Sk.kṛṇoti (kṛṇtati),Lat.caro “cutlet.” -- k.is almost exclusively poetical; usually expld in prose by aniṭṭha,tikhiṇa,ghora (of niraya); often combd with khara,opp.madhura,e.g.PvA.119] sharp,bitter,acid,severe.--1.severe,sharp (fig.),of dukkha,vedanā,kāmā,etc.M.I,10=A.II,143; J.VI,115; Th.2,451 (=ThA.281); SA 56.-- painful,terrible,frightful (-appld to the fruits of evil actions and to the sufferings in Niraya:see kammapphala & niraya) J.III,519; Pv.I,102,111; IV,18,76.-- bitter,or perhaps pungent of taste DhS 291; Miln.65,112; J.III,201.-- 2.(nt.) pungency,acidity,bitterness D.II,349=J.I,380; Th.2,503 (pañca°); J.VI,509.-- Note.Is k.to be written instead of kadukkha at VvA.316,where it explains maraṇa? Cp.J.III,201:tesaṁ taṁ kaṭukaṁ āsi,maraṇaṁ ten’upāgamuṁ.

--udraya causing bitterness or pain J.V,241,cp.dukkhudraya J.V,119.--odaka a bitter draught Sdhp.159.--pabhedana (adj.) having a pungent juice exuding from the temples,said of an elephant in rut Dh.324 (=tikhiṇamada DhA.IV,13).--pphala a kind of perfume made of the berry of an aromatic plant J.II,416=DhA.III,475 (kappūra-k°-ādīni),cp.Sk.kakkolaka.-- (adj.) of bitter fruit J.II,106 (of the mango); S.I,57=J.III,291=Dh.66 (of kamma); Pv.I,1110 (id.).--bhaṇḍa (sg.& pl.) spices.There are 4 enumd at J.III,86:hingujīraka,singiveraka,marica,pipphali; 3 at VvA.186 (as tikaṭuka,cp.kaṭula):ajamoja,hingujīraka,lasuṇa; PvA.135; DhA.II,131.--bhāva stinginess DhsA.376.--rohiṇī the black hellebore Vin.I,201 (as medicine).--vipāka (adj.) having a bitter result (of pāpa) Miln.206; compar.°tara S.II,128.--sāsana a harsh command J.VI,498.(Page 177)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṬUKA:[a] bén,đau đớn,dữ dội,nhức nhối [nt] sự châm chích --tta [nt] sự gay gắt,châm chích --bhaṇṇa [nt] đồ gia vị,hương liệu --pphala [a] kết thúc một cách dữ dội [nt] hột của vào loại cây thơm --vipāka [a] có kết quả cay đắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṭuka:ကဋဳက (တိ)
[ကဋ+ဏြဳ။ အ-ကို ဥ-ျပဳ။]
(၁) (အလြန္လွ်င္အလိုမရွိအပ္-မႏွစ္သက္အပ္-သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္) ခက္ထန္-ၾကမ္းၾကဳတ္-ေသာ။ (၂) အလြန္ဆင္းရဲေသာ၊ ဆင္းရဲေသာ။ (၃) ခါးေသာ။ (၄) ၾကမ္းေသာ။ (၅) ႐ုန္႔ရင္းေသာ။ (၆) စပ္ခါးေသာအရသာႏွင့္တူေသာ။ (၇) ထက္ေသာ။ (၈) အလိုမရွိအပ္ေသာ။ (၉) မသာယာအပ္ေသာ။ (၁ဝ) ပူ-စပ္-ေသာ (ခ်င္း,င႐ုတ္ စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṭuka:ကဋဳ-က (ပ)
ေဆာင္းေမးခါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṭuka:ကဋဳ-က (န)
စပ္ေသာ အရသာ။ အစပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṭuka:ကဋဳ-က (တိ)
ခါးစပ္ေသာ။ ျပင္းထန္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,