Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kaṭhinauddhāra:nghĩa nôm na là trường hợp ý nghĩa hay quả báo tăng y bị hỏng,do các nguyên nhân sau+ pakkamantikā tỳ khưu rời chỗ vừa an cư để tìm thêm y và không có ý quay về nữa.+ niṭṭhānantikā tỳ khưu lúc ra đi tìm y có ý quay về,nhưng sau đó không về được.+ sanniṭṭhānantika tỳ khưu lúc đi tìm y không có ý về lại,và sau đó cũng không quay lui.+ nāsanantikā ngay sau lễ kaṭhina,tỳ khưu cố ý đi tìm một lá y ngoài y kaṭhina và không quay về trú xứ nữa,ý nghĩa tăng y của lá y vừa thọ cũng tự mất.+ sāvanantikā tỳ khưu rời trú xứ để tìm y ngoài y kaṭhina với ý sẽ quay lại,nhưng sau đó chưa về đến nơi thì tăng chúng đã tuyên bố đương sự không còn được hưởng các đặc quyền kaṭhina nữa.+ āsāvacchedikā tỳ khưu rời trú xứ để tìm y,nhưng không tìm được.+ sīmātikkantikā chỉ cần rời khỏi chỗ nhập hạ quá một ngày sau lễ kaṭhina,tỳ khưu đã làm hỏng ý nghĩa tăng y.+ sahubbhāra tỳ khưu có đi và có về trong một ngày,nhưng tự ý nhường lại cho vị khác được hưởng quả báo tăng y.cũng có trường hợp tăng chúng xét lại rồi thay đổi nhân tuyển được hưởng quả báo tăng y bằng hai bận tuyên ngôn,thuật ngữ gọi trường hợp này là antarā+ubbhāra (thay ngựa giữa dòng)

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,