Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṭhala:m.[Sk.kaṭhara] 礫,砂,小石.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṭhala:m.[Sk.kaṭhara] 礫,砂,小石.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
kaṭhala:原:礫;砂;小石 訂正:瓦礫;甲、殼的碎片--VinA.iv,p.755. 頁碼:第81頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaṭhala,【中】 陶器的破片。(p91)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṭhala,【中】陶器的破片。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṭhala: kaṭhala(thī,na)
ကဌလ(ထီ၊န)
[kaṭha+ala,kaṭhanti ettha dukkhena yantīti kaṭhalaṃ,kapālakhaṇḍaṃ.-7,182.]
[ကဌ+အလ၊ ကဌႏၲိ ဧတၳ ဒုေကၡန ယႏၲီတိ ကဌလံ၊ ကပါလခ႑ံ။ ေမာဂ္-၇၊ ၁၈၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṭhala:[nt.] postsherd.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṭhala,[Sk.kaṭhara (°la,°lla,°lya:all found in Av.S and Divy),to kṛṇāti; cp.khāṭi] gravel,pebble,potsherd J.III,225; V,417; VvA.157; combd with sakkhara at D.I,84=A.I,9,and in simile at A.I,253.As f.combd with kaṭṭha at A.I,124=Pug.30,36; A.III,6; as m.in same combn at Vism.261.(Page 178)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṬHALA:[a] mảnh bể (chén,ly)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kaṭhala:miếng sành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṭhala:ကဌလ (ထီ၊န)
[ကဌ+အလ၊ ကဌႏၲိ ဧတၳ ဒုေကၡန ယႏၲီတိ ကဌလံ၊ ကပါလခ႑ံ။ ေမာဂ္-၇၊ ၁၈၂။]
အိုးျခမ္းကြဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṭhala:ကဌလ (န)
အိုးျခမ္းကြဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,