Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṭāha:m.n.[〃] 瓶,盤,便器.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṭāha:m.n.[〃] 瓶,盤,便器.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaṭāha,【陽】 容器,大鍋,堅果殼。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṭāha,(Sk.kaṭāha),【陽】【中】容器,大鍋,堅果殼。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṭāha: kaṭāha(pu,na)
ကဋာဟ(ပု၊န)
[kaṭa+ha.kaṭanti ettha osadhādiṃ maddantīti kaṭāho,bhājanaviseso.,7.223.]
[ကဋ+ဟ။ ကဋႏၲိ ဧတၳ ဩသဓာဒႎ မဒၵႏၲီတိ ကဋာေဟာ၊ ဘာဇနဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂၂၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṭāha:[m.] receptacle; cauldron; a nut-shell.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṭāha:[m.] receptacle; cauldron; a nut-shell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṭāha,(m.nt.) [Sk.kaṭāha] a pot [in older texts only as --°].-- 1.pot,vessel,vase,receptacle.udaka° Vin.II,122; ghaṭi° Vin.II,115; loha° Vin.II,170.ayo° (in simile “diva-santatte ayokaṭāhe”) M.I,453=A.IV,138; gūtha° Vin.IV,265; tumba° (a gourd used as receptacle for food) vin II.114; alābu° DhsA.405.-- Uncompounded only at Dpvs 92 (°ka); Mhvs 17,47; 18,24.-- 2.anything shaped like a pot,as the skull:sīsa° D.II,297= M.I,58; Miln.197.(Page 176)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṬĀHA:[m] cái có thể nhận lãnh được; vỏ trái bồ đào; nồi lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṭāha:ကဋာဟ (ပု၊န)
[ကဋ+ဟ။ ကဋႏၲိ ဧတၳ ဩသဓာဒႎ မဒၵႏၲီတိ ကဋာေဟာ၊ ဘာဇနဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂၂၃။]
(၁) (က) အိုးကင္း။ (ခ) ဒယ္အိုး။ (ဂ) ဖ်ဉ္းအိုး။ (ဃ) အိုးအုံ။ (၂) (က) အခြံ။ (ခ) သစ္သီးခြံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṭāha:ကဋာဟ (ပ)
အိုးကင္း။ ဒယ္အိုး။ သစ္သီးခြံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,