Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṇṭha:m.[〃] 咽喉,喉嚨,首(頸部,脖子).loc.kaṇṭhe (圍)在頸部.-suttaka 頸飾,圍在脖子的飾物.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṇṭha:m.[〃] 咽喉,のど,首.loc.kaṇṭhe 首に.-suttaka 首飾.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaṇṭha,【陽】 脖子,咽喉。~ja,【形】 在咽喉中產生的,喉嚨的。~nāḷa,【陽】咽喉。(p91)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṇṭha,【陽】脖子,咽喉。kaṇṭhaja,【形】在咽喉中產生的,喉嚨的。kaṇṭhanāḷa,【陽】咽喉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṇṭha: kaṇṭha(pu)
ကဏၭ(ပု)
[kamu+ṭha.odanādīni kāmetīti kaṇṭho.,7.55.kaṇa+ṭha.kaṇasaddattho daṇḍako dhātu,ṭho,kaṇṭho.,ṭī,263.kaṇa nimilane,kaṇṭho.rū.682.]
[ကမု+ဌ။ ဩဒနာဒီနိ ကာေမတီတိ ကေဏၭာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၅။ ကဏ+ဌ။ ကဏသဒၵေတၳာ ဒ႑ေကာ ဓာတု၊ ေဌာ၊ ကေဏၭာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၂၆၃။ ကဏ နိမိလေန၊ ကေဏၭာ။ ႐ူ။၆၈၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṇṭha:[m.] the neck; throat; guttural.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṇṭha, [*qǔent from *qǔelt,primarily neck,cp.Lat.collus “the turner.” Syn.with k.is gīvā,primarily throat,Brh.kaṇṭha] 1.throat A.IV,131; J.V,448; Miln.152 (kaṇṭho ākurati,is hoarse); PvA.280 (akkharāni mahatā kaṇṭhena uccaritāni).The throat of Petas is narrow and parched with thirst:PvA.99 (k-oṭṭha-tālūnaṁ tassita),180 (sūci° like a needle’s eye,cp.sūcicchidda.v.l.sūcikaṭṭha “whose bones are like needles”),260 (visukkha-k-ṭṭha-jivhā).-- 2.neck Vin.I,15; Dh.307 (kāsāva°); Vv 6417 (expid at VvA.280 by gīvūpagasīsūpagādi-ābharaṇāni).Esp.in Loc.kaṇṭhe round the neck,with ref.to var.things tied round,e.g.kuṇapaṁ k.āsattaṁ A.IV,377; kuṇapaṁ k.baddhaṁ J.I,5; k.mālā J.I,166,192; k.bandhanti vaḍḍhanaṁ J.III,226; with the wreath of karavīra flowers (q.v.) on a criminal ready for execution:rattavaṇṇa-virala-mālāya bandhakaṇṭha PvA.4 (cp.AvŚ I.102; II,182; karavīra-mālābaddha [sakta II.182]--kaṇṭheguṇa).

--kūpa the cavity of the throat Mhbv 137.--ja produced in the throat,i.e.guttural Sāsv 150. --suttaka an ornamental string or string of beads worn round the neck Vin.II,106.(Page 179)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṆṬHA:[m] cần cổ,cuống họng --ja [a] giọng phát sanh từ trong cần cổ (hầu âm) --māla [m] cần cổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṇṭha:ကဏၭ(ပု)
[ကမု+ဌ။ ဩဒနာဒီနိ ကာေမတီတိ ကေဏၭာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၅။ ကဏ+ဌ။ ကဏသဒၵေတၳာ ဒ႑ေကာ ဓာတု၊ ေဌာ၊ ကေဏၭာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၂၆၃။ ကဏ နိမိလေန၊ ကေဏၭာ။ ႐ူ။၆၈၂။]
(၁) လည္ေခ်ာင္း၊ ေရမ်ိဳ။ (၂) (က) လည္ပင္း၊ လည္တိုင္။ (ခ) လည္-လည္ပင္း-ေအာက္။ (ေခါင္းအုံးေနရာကို လည္ေအာက္ဆိုသည္)။ (၃) အသံ။ (၄) နီးေသာအရပ္။ (၅) ေဆးမ်ားပင္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kaṇṭha:ကဏၭ
ဘူ+စု = ေသာေက-စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္း၌။ (စိတ္ထားပူျပင္း ပ်င္းရိျခင္း၌။) ကဏၭတိ၊ ကေဏၭတိ၊ ကဏၭယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṇṭha:ကဏၭ (ပ)
လည္ပင္း။ လည္တိုင္။ ဇက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,