Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṇṇikā:f.[Sk.karṇikā] 耳環; 蓮的果皮; 屋頂.-lakkhaṇa 耳環占蔔.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṇṇikā:f.[Sk.karṇikā] 耳環; 蓮の果皮; 屋頂.-lakkhaṇa 耳環占い.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaṇṇikā,【陰】 果皮,束,捆,劄,屋頂,耳朵的裝飾品。~maṇḍala,【中】屋頂的椽子交叉處。~baddha,【形】 綁成束的。(p91)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṇṇikā,【陰】果皮,束,捆,劄,屋頂,耳朵的裝飾品。kaṇṇikāmaṇḍala,【中】屋頂的椽桷。kaṇṇikābaddha,【形】綁成束的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṇṇikā: kaṇṇikā(thī)
ကဏၰိကာ(ထီ)
[ka+nī+ṇvu+ā.ke sīse nayatīti kaṇṇikā,ṇvu,ittaṃç ṇattañca.,ṭī.219.]
[က+နီ+ဏြဳ+အာ။ ေက သီေသ နယတီတိ ကဏၰိကာ၊ ဏြဳ၊ ဣတၱံ,ဏတၱၪၥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၉။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṇṇikā: kaṇṇikā(thī)
ကဏၰိကာ(ထီ)
[kaṇṇa+ṇika+ā]
[ကဏၰ+ဏိက+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṇṇikā:[f.] the pericap; a sheaf; house-top; an ornament for the ear.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṇṇikā,(f.) [cp.kaṇṇaka & Sk.karṇikā] 1.an ornament for the ear,in °lakkhaṇa:see below.-- 2.the pericarp of a lotus J.I,152,183; V,416; Miln.361; Vism.124 (paduma°); VvA.43.-- 3.the corner of the upper story of a palace or pagoda,house-top J.I,201; III,146,318,431,472; DhA.I,77 (kūṭāgāra°); DA.I,43; VvA.304; Bdhd 92.-- 4.a sheaf in the form of a pinnacle DhA.I,98.-- In cpds.kaṇṇika°

--baddha bound into a sheaf; fig.of objects of thoughts DhA.I,304.--maṇḍala part of the roof of a house J.III,317; DhA.III,66; VI,178.--rukkha a tree or log,used to form the top of a house J.I,201=DhA.I,269.--lakkhaṇa the art of telling fortune by marks on ornaments of the ear,or of the house-top D.I,9 (=pilandhana-k° pi geha-k° pi vasena DA.I,94).(Page 180)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kaṇṇikā:An ear-ornament,earring; the pericarp of the lotus; the peak or dome of a but or pagoda
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṆṆIKĀ:[f] vỏ trái cây,một bó,xấp,mái nhà,đồ trang điểm lỗ tai --maṇṇala [nt] nóc nhà --baddha [a] bó lại thành bó
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṇṇikā:ကဏၰိကာ (ထီ)
[ကဏၰ+ဏိက+အာ]
(၁) နားတန္ဆာ၊ နားသြယ္ပန္း။ (၂) ၾကာအခ်က္၊ ၾကာခြက္၊ ၾကာနားေဋာင္း။ (၃) ပန္းကုံး၊ ပန္းခိုင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṇṇikā:ကဏၰိကာ (ထီ)
[က+နီ+ဏြဳ+အာ။ ေက သီေသ နယတီတိ ကဏၰိကာ၊ ဏြဳ၊ ဣတၱံ,ဏတၱၪၥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၉။]
(၁) အထြတ္၊ အခ်က္။ (၂) အေပါင္း၊ အစု၊ အခိုင္၊ အႁပြတ္၊ အဖီး၊ (၃) ဦးေဆာက္ပန္း။ (၄) (အပြင့္ငယ္ေသာ) မဟာေလွခါးပန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṇṇikā:ကဏၰိကာ (ဣ)
ထုပိကာ။ အခ်က္။ အမႊန္း။ အထြဋ္။ စုလစ္မြန္းခၽြန္။ နားေဍာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,