Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṇṇasuttaka: kaṇṇasuttaka(na)
ကဏၰသုတၱက(န)
[kaṇṇasutta+ka]
[ကဏၰသုတၱ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kaṇṇasuttaka:những sợi dây căng y sau khi nhuộm,bằng cách cột vào bốn góc của lá y
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṇṇasuttaka:ကဏၰသုတၱက (န)
[ကဏၰသုတၱ+က]
(၁) သကၤန္းအနားပတ္မွ ထြက္ေသာခ်ည္၊ ခ်ည္ၿမိတ္စြန္း။ (၂) သကၤန္းအနားပတ္၌ ဖြဲ႕ခ်ည္ထားေသာႀကိဳး၊ နားသန္ကြင္း။ ကဏၰသုတၱ-လည္းၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,