Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kaṇḍaracchinna:a.腱截られし者
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṇḍaracchinna: kaṇḍaracchinna(ti)
က႑ရစၧိႏၷ(တိ)
[kaṇḍarā+chinnā]
[က႑ရာ+ဆိႏၷာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kaṇḍaracchinna:người đã bị cắt nhượng chân,gân chân bị cắt không được thọ đại giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṇḍaracchinna:က႑ရစၧိႏၷ(တိ)
[က႑ရာ+ဆိႏၷာ]
ျပတ္ေသာ-အေၾကာမ-အေၾကာႀကီး-ရွိေသာ၊ အေၾကာမ-အေၾကာႀကီး-ျပတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṇḍaracchinna:က႑ရ-စၧိႏၷ (ပ)
အေၾကာမျပတ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,