Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaṅkhati:[Sk.kāṅkṣ] 懷疑,疑惑,期待.kālaṃ kaṅkhati 等待時機,等待死亡.imper.kaṅkha; opt.kaṅkheyya,kaṅkheta; inf.kaṅkhituṃ; grd.kaṅkhanīya 能(可,應)懷疑的; pp.kaṅkhita.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaṅkhati:[Sk.kāṅkṣ] 疑う,期待す.kālaṃ kaṅkhati 時を待つ,死を待つ.imper.kaṅkha; opt.kaṅkheyya,kaṅkheta; inf.kaṅkhituṃ; grd.kaṅkhanīya 疑わるべき; pp.kaṅkhita.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaṅkhati,(kaṅkh+ṁ-a)(cp.Sk.kāṅksā),懷疑,拿不準。kaṅkhi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaṅkhati: kaṅkhati(kri)
ကခၤတိ(ႀကိ)
[kaṅkha(kakhi)+a+ti]
[ကခၤ(ကခိ)+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaṅkhati:[kakh + m-a] doubts; is uncertain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaṅkhati,[Sk.kāṅkṣ cp.śaṅk,Lat.cunctor] 1.with Loc.:to be uncertain,unsettled,to doubt (syn.vicikicchati,with which always combined).Kaṅkhati vicikicchati dvīsu mahāpurisa-lakkhaṇesu D.I,106 is in doubt and perplexity about (Bgh’s gloss,patthanaṁ uppādati DA.I,275,is more edifying than exact.)=Sn.107; na kaṅkhati na vicikicchati S.II,17=III,135; kaṅkheyya vicikiccheyya S.II,50,54; III,122; V,225 (corr.khaṅkheyya!) 226; same with Satthari kaṅkheyya dhamme° saṅghe° sikkhāya° A.IV,460=V.17=M.I,101=Dhs.1004; cp.Dhs.1118.-- 2.with Acc.:to expect,to wait for,to look forward to.Kālaṁ k.to abide one’s time,to wait for death S.I,65 (appiccho sorato danto k.k.bhāvito (so read for bhatiko) sudanto); Sn.516 (id.with bhāvito sadanto); It.69 (id.bhāvitatto).-J.V,411 (=icchati); VI,229 (=oloketi).pp kaṅkhita S.III,99; Sn.540; (+vicikicchita); inf.kaṅkhituṁ S.IV,350=399 (+vicikicchituṁ).(Page 174)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kaṅkhati:To doubt
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAṄKHATI:(khah+ṃ+a) nghi ngờ,không chắc ý oar kaṅkhi --nā,kaṅkhā,--yanā [f] sự nghi ngờ,không chắc ý --māna kaṅkhī [a] không giải quyết được,người nghi ngờ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kaṅkhati:ngờ vực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaṅkhati:ကခၤတိ (ႀကိ)
[ကခၤ(ကခိ)+အ+တိ]
(၁) သို႔ေလာ သို႔ေလာ-ေတြးေတာျခင္း-ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ယုံမွား၏။ (၂) (က) လိုခ်င္-ေတာင့္တ-၏။ (ခ) ငံ့လင့္- ေစာင့္-ေမွ်ာ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaṅkhati:ကခၤတိ (√ကခၤ ္)
ယံုမွား၏။ ငံ့လင့္၏။
ကာလံ ကခၤတိ၊ အခ်ိန္ကို ငံ့လင့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,