Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kañcuka:m.[〃] (jacket)夾克,毛織上衣,鎧(盔甲),覆蓋.
パーリ語辞典 水野弘元著
kañcuka:m.[〃] ジャケツ,鎧,覆蓋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kañcuka,【陽】 夾克,外套,甲胄,蛻的蛇皮。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kañcuka,(from kañc (kac) to bind,Sk.kañcuka),【陽】夾克,外套,甲胄,蛻的蛇皮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kañcuka: kañcuka(pu)
ကၪၥဳက(ပု)
[kaci+uka.,ṭī.294.]
[ကစိ+ဥက။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kañcuka:[m.] a jacket; an over-coat; an armour; mantle; the slough of a snake.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kañcuka,[from kañc (kac) to bind,cp.Gr.kάkala fetter,Sk.kañcuka] 1.a closely fitting jacket,a bodice Vin.I,306=II.267; A.I,145; DhA.III,295 (paṭa°ṁ paṭimuncitvā dressed in a close bodice); PvA.63 (urago tacaṁ kañcukaṁ omuñcanto viya).-- 2.the slough of a snake (cp.1) DA.I,222.-- 3.armour,coat of mail J.V,128 (sannāha°); DA.I,157 (of leather); Dāvs.V,14.-- 4.a case,covering,encasement; of one pagoda incasing another:Mhvs.I,42.(Page 176)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAÑCUKA:[m] áo ngắn,áo choàng,áo giáp,xác lột (rắn,ve ve)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kañcuka:áo khoát ngoài,áo choàng dài (tiếng anh trong nguyên tác là jacket or long mantle) tăng ni không được phép dùng(Mv.trang 321,Cv trang 388)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kañcuka:ကၪၥဳက (ပု)
[ကစိ+ဥက။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၄။]
(၁) ခ်ပ္မိန္ညိဳ၊ စစ္ဝတ္တန္ဆာ။ စမၼကၪၥဳက-ၾကည့္။ (၂) ကာ၊ ျမားကာ၊ (၃) ေႁမြေရလဲ။ ကရ႑-ၾကည့္။ (၄) သင္တိုင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kañcuka:ကၪၥဳက (ပ)
သင္တိုင္း။ ေႁမြေရလဲ။ ခ်ပ္မိန္ၫို။ အက်ႌ။ ခ်ပ္ဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,