Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kañcana:n.[Sk.kāñcana] 金,黃金.-khandha 金塊.-taca 金色的皮膚.
パーリ語辞典 水野弘元著
kañcana:n.[Sk.kāñcana] 金,黄金.-khandha 金塊.-taca 金色の皮膚.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kañcana,【中】 黃金。 ~vaṇṇa,【形】 金色。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kañcana,(梵kāñeana),【中】黃金(‘黃金’另有:jātarūpa,【中】。siṅgī,【中】。suvaṇṇa,【中】。)。kañcanavaṇṇa,【形】金色。kañcanagghika,kañcanagghiya,kañcanāveḷā,金色的花圈(a golden garland)。kañcanakadalikkhaṇḍa,一串(臺語:一芘)香蕉(bunch of bananas)。kañcanathūpa,鍍金的塔(a gilt stupa)。kañcanapatimā,kañcanarūpa﹐鍍金的或金的塑像(a gilt or golden image or statue)。kañcanasūci,金色的發夾(a gold pin,a hair-pin of gold)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kañcana: kañcana(na)
ကၪၥန(န)
[kañca+yu,kañca-dittiyaṃ,yu.,ṭī.487.]
[ကၪၥ+ယု၊ ကၪၥ-ဒိတၱိယံ၊ ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kañcana,(nt.) [Derivation uncertain,cp.Sk.kāñeana,either from khacati (shine=the shining metal,cp.kāca (glass) & Sk.kāś),or from kanaka gold,cp.Gr.knhkόs (yellow).P.kañcana is poetical] gold A.III,346= Th.1,691 (muttaṁ selā va k.); Th.2,266 (k° ssa phalakaṁ va); VvA.4,9 (=jātarūpa).Esp.freq.in cpds.=of or like gold.

--agghika a golden garland Bu X.26.--agghiya id.Bu V.29.--āveḷā id.J.VI,49; Vv 362; Pv.II,127 (thus for °ācela); III,93; PvA.157.--kadalikkhaṇḍa a g.bunch of bananas J.VI,13.--thūpa a gilt stupa DhA.III,483; IV,120.--patimā a gilt or golden image or statue J.VI,553; VvA.168.--paṭṭa a g.turban or coronet J.VI,217.--patta a g.dish J.V,377.--pallaṅka a gilt palanquin J.I,204.--bimba the golden bimba fruit Vv 366 (but expld at VvA.168 by majjita-kpaṭimā-sadisa “like a polished golden statue”).--bubbula a gilt ornament in form of a ball Mhvs 34,74.--rūpa a g.figure J.III,93.--latā g.strings surrounding the royal drum J.VI,589.--vaṇṇa of g.colour,gilt,shining,bright J.V,342 (=paṇḍara).--velli a g.robe,girdle or waist cloth J.V,398 (but expld as “k-rūpakasadisa-sarīra “having a body like a g.statue”),cp.J.V,306,where velli is expld by kacchā,girdle.--sannibha like g.,golden-coloured (cp.k-vaṇṇa and Sk.kanaka-varṇa Sp.Av.Ś.I.121,135,etc.),in phrase °taca “with golden-coloured skin,” Ep.of the Buddha and one of the 32 signs of a great man (mahāpurisa-lakkhaṇa) D.II,17; III,143,159; M.II,136; Miln.75; attr.of a devatā Vv 302,322; VvA.284; of a bhikkhu Sn.551=Th.1,821.--sūci a gold pin,a hair-pin of gold J.VI,242.(Page 175)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kañcana:1.Kañcana.-One of the three palaces used by Sumedha Buddha in his last lay life (Bu.xii.19).The Commentary (BuA.163) calls it Koñca.2.Kañcana.-See Kañcanavela.3.Kañcana.-See Mahā Kañcana and Upakañcana.4.Kañcana.-See Kañcanamānava.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAÑCANA:[nt] vàng --vaṇṇa [a] màu vàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kañcana:ကၪၥန (န)
[ကၪၥ+ယု၊ ကၪၥ-ဒိတၱိယံ၊ ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇။]
(၁) ေရႊ။ (က) ေတာင္မွျဖစ္ေသာေရႊ၊ ေတာင္ထြက္ေရႊ။ ကၪၥနဂၣိယသံကာသ-ၾကည့္။ (၂) ကၪၥနမည္ေသာျပသာဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kañcana:ကၪၥန (န) (√ကၪၥ္+ယု)
ေရႊ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,