Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kaññā:f.[Sk.kanyā] 女孩子,姑娘,少女.
パーリ語辞典 水野弘元著
kaññā:f.[Sk.kanyā] 娘,少女.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kaññā,【陰】 女孩,年輕未婚女子。(p90)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kaññā,【陰】女孩,年輕未婚女子(a young (unmarried) woman,maiden,girl)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kaññā: kaññā(thī)
ကညာ(ထီ)
[kana+a+ā.ya-lā,nya- upru,kanīyateti kaññā.,ṭī.231.yobbanabhāve ṭhitattā rūpavilāsenakanati dippati virocatīti kaññā.atha vā kaniyati kāmiyati abhipatthiyati purisehīti kaññā,yobbanitthī.nīti,dhā.112.kama+ña.ma- niggaç nigga vaggantapru,kama yajā ño,kāmiyatīti kaññā.,7.49.ka+ñā+a+ā.kaṃ purisaṃñeti tosetīti kaññā,purisehi aparibhogapubbataruṇītthīti attho.eka,ṭī.16.]
[ကန+အ+အာ။ ယ-လာ၊ ႏ်-ကို ဥျပဳ၊ ကနီယေတတိ ကညာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃၁။ ေယာဗၺနဘာေဝ ဌိတတၱာ ႐ူပဝိလာေသနကနတိ ဒိပၸတိ ဝိေရာစတီတိ ကညာ။ အထ ဝါ ကနိယတိ ကာမိယတိ အဘိပတၳိယတိ ပုရိေသဟီတိ ကညာ၊ ေယာဗၺနိတၳီ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၂။ ကမ+ဉ။ မ-ကို နိဂၢဟိတ္,နိဂၢဟိတ္ကို ဝဂၢႏၲျပဳ၊ ကမ ယဇာ ေဉာ၊ ကာမိယတီတိ ကညာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၉။ က+ဉာ+အ+အာ။ ကံ ပုရိသံေဉတိ ေတာေသတီတိ ကညာ၊ ပုရိေသဟိ အပရိေဘာဂပုဗၺတ႐ုဏီတၳီတိ အေတၳာ။ ဧက၊ ဋီ။ ၁၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kaññā:[m.] a girl; maiden.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kaññā,(f.) [from kanīna young,compar.kanīyah,superl.kaniṣṭha; orig.“newly sprung” from *qen,cp.Gr.kainόs,Vedic kanyā,Lat.re-cen(t)s,Ags.hindema “novissimus.” See also kaniṭṭha] a young (unmarried) woman,maiden,girl Pv.I,111.-- As emblem of beauty in simile khattiya-kaññā vā ...pannarasa-vassuddesikā vā solasa-vassuddesikā vā ...M.I,88; in combn khattiya-kaññā,brāhmaṇa-k°,etc.A.II,205; IV,128; Kisāgotamī nāma khattiya-k° J.I,60; deva° a celestial nymph J.I,61.

--dāna giving away of a girl in marriage Pgdp 85.(Page 176)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kaññā:A young woman,a girl,a virgin
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAÑÑĀ:[f] cô gái,cô hầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kaññā:ကညာ (ထီ)
[ကန+အ+အာ။ ယ-လာ၊ ႏ်-ကို ဥျပဳ၊ ကနီယေတတိ ကညာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃၁။ ေယာဗၺနဘာေဝ ဌိတတၱာ ႐ူပဝိလာေသနကနတိ ဒိပၸတိ ဝိေရာစတီတိ ကညာ။ အထ ဝါ ကနိယတိ ကာမိယတိ အဘိပတၳိယတိ ပုရိေသဟီတိ ကညာ၊ ေယာဗၺနိတၳီ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၂။ ကမ+ဉ။ မ-ကို နိဂၢဟိတ္,နိဂၢဟိတ္ကို ဝဂၢႏၲျပဳ၊ ကမ ယဇာ ေဉာ၊ ကာမိယတီတိ ကညာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၉။ က+ဉာ+အ+အာ။ ကံ ပုရိသံေဉတိ ေတာေသတီတိ ကညာ၊ ပုရိေသဟိ အပရိေဘာဂပုဗၺတ႐ုဏီတၳီတိ အေတၳာ။ ဧက၊ ဋီ။ ၁၆။]
သတို႔သမီး။ (က) အပ်ိဳစင္။ (ခ) သူငယ္မ။ ကညာ႐ူပ-ၾကည့္။ (ဂ) မယား။ (ဃ) ေခြၽးမ။ (င) မင္းသမီးျဖစ္ေသာ သတို႔သမီးပ်ိဳ၊ မင္းသမီးပ်ိဳ။ (စ) ကေခ်သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kaññā:ကညာ (ဣ) (√ကန္+ယာ)
သတိုးသမီး။ သူငယ္မ။ ကန္ရာသီ။ ေတာ္သလင္းလႏွွင့္ ယွဥ္ေသာ ရာသီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,