Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
kūpaka:= kūpa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūpaka,【陽】 桅桿,柱,旗桿。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūpaka,【陽】桅桿,柱,旗桿。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūpaka: kūpaka(pu)
ကူပက(ပု)
[kūpa+ṇvu.kūpa+ka.kūpa gamane,ṇvu,kūpako,apaccayo vā,tadāsakatthe ko.,ṭī.666.]
[ကူပ+ဏြဳ။ ကူပ+က။ ကူပ ဂမေန၊ ဏြဳ၊ ကူပေကာ၊ အပစၥေယာ ဝါ၊ တဒါသကေတၳ ေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kūpaka:[m.] the mast.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūpaka,=kūpa 1.Vism.361 (akkhi°),362 (nadītīra°),449 (id.); =kūpa.2.J.II,112; IV,17.(Page 225)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪPAKA:[m] cột buồm,cột trụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūpaka:ကူပက (ပု)
[ကူပ+ဏြဳ။ ကူပ+က။ ကူပ ဂမေန၊ ဏြဳ၊ ကူပေကာ၊ အပစၥေယာ ဝါ၊ တဒါသကေတၳ ေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၆။]
ရြက္တိုင္၊ လင္းယဉ္တိုင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūpaka:ကူပ-က (ပ)
တြင္း။ လင္းယဥ္တိုင္။
ကူပကံ နိႆာယ ဌိေတာ၊ လင္းယဥ္တိုင္ကို မွီ၍ ရပ္လ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,