Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kūpa:m.[〃] 坑,孔; 帆柱.
パーリ語辞典 水野弘元著
kūpa:m.[〃] 坑,孔;帆柱.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kūpa:m.[〃] 坑,孔;帆柱,井,洞,旗杆
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūpa,【陽】 井,洞。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūpa,【陽】井,洞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūpa: kūpa(pu)
ကူပ(ပု)
[kūpa+a]
[ကူပ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūpa: kūpa«ku+pa.kavanti nadanti etthāti kūpo,udapāno.,7.115.»
ကူပ
.(ka) re.(kha) ,sā.
တြင္း။ (က) ေရတြင္း။ (ခ) က်င္ႀကီးတြင္း၊ အိမ္သာတြင္း။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kūpa:[m.] a well; a cavity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūpa,(m.) [Vedic kūpa,orig.curvature viz.(a) interior= cavity,cp.Lat.cupa,Gr.ku/pellon cup; also Gr.ku/mbh,Sk.kumbha; -- (b) exterior=heap,cp.Ags.hēap,Ohg.heap,Sk.kūpa mast].1.a pit,a cavity:akkhi° the socket of the eye M.I,80,245; DhsA.306; gūtha° a cesspool D.II,324; Sn.279; Pv.II,316; Pug.36; miḷha° a pit for evacuations Pgdp 23,24; loma° the root of the hair,a pore of the skin DA.I,57; Vism.262,360; also in na loma-kūpamattaṁ pi not even a hairroot J.I,31; III,55; vacca°=gūtha° Vin.II,141,222.As a tank or a well:J.VI,213; VvA.305.-- 2.the mast of a boat J.III,126; Miln.363,378.See next.

--khaṇa one who digs a pit J.VI,213.--tala the floor of a pit Vism.362.(Page 225)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪPA:[m] giếng,hầm,động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūpa:ကူပ
[ကု+ပ။ ကဝႏၲိ နဒႏၲိ ဧတၳာတိ ကူေပါ၊ ဥဒပါေနာ။ ေမာဂ္၊၇။၁၁၅။]
တြင္း။ (က) ေရတြင္း။ (ခ) က်င္ႀကီးတြင္း၊ အိမ္သာတြင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūpa:ကူပ (ပု)
[ကူပ+အ]
ရြက္တိုင္၊ လင္းယဉ္တိုင္။ ကူပက-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kūpa:ကူပ
စု = ဒုဗၺလေတ-အားနည္းသည္၏အျဖစ္၌။ ကူေပတိ၊ ကူပယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūpa:ကူပ (ပ) (ကူ+အပ္)
တြင္း။ ေရတြင္း။ လင္းယဥ္တိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,