Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kūla:n.[〃] 斜面,土手(積土堆高用作防水防風的小堤防),堤防.
パーリ語辞典 水野弘元著
kūla:n.[〃] 斜面,土手,堤防.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūla,【中】 河岸,堤防,築堤。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūla,【中】河岸,堤防,築堤。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūla: kūla(na)
ကူလ(န)
[kūla+ṇa.kūla āvaraṇe,ṇo.,ṭī.664.]
[ကူလ+ဏ။ ကူလ အာဝရေဏ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kūla,(nt.),river-bank; embankment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūla,(nt.) [Dhtp 271:kūla āvaraṇe] a slope,a bank,an embankment.Usually of rivers:S.I,143=J.III,361; A.I,162; Sn.977; J.I,227; Miln.36:udapāna° the facing of a well Vin.II,122; vaccakūpassa k° the sides of a cesspool Vin.II,141.See also paṁsu°,& cp.uk°,upa°,paṭi°.(Page 225)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪLA:[nt] mé sông,sự đắp đê
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūla:ကူလ (န)
[ကူလ+ဏ။ ကူလ အာဝရေဏ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၄။]
(၁) ကမ္းပါး။ (၂) စုံ႔စုံ႔တက္ျခင္း၊ မို႔ေမာက္ျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kūla:ကူလ
ဘူ = အာဝရေဏ-ပိတ္ပင္ျခင္း၌။ ကူလတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūla:ကူလ (န) (√ကူလ္+အ)
ကမ္း။ ကမ္းပါး။ တာ။ တမံ။ တာ႐ိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,