Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kūjati:[kuj,guj] 鳴叫,(小鳥)吱吱喳喳地叫.pp.kūjita.
パーリ語辞典 水野弘元著
kūjati:[kuj,guj] 鳴く,さえずる.pp.kūjita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūjati,(kūj + a),吱喳而嗚。kūji,【過】。kūjita,【過分】。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūjati,(kūj+a),吱喳而嗚。kūji,【過】。kūjita,【過分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūjati: kūjati(kri)
ကူဇတိ(ႀကိ)
[kūja+a+ti]
[ကူဇ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kūjati:[kūj + a] chirps.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪJATI:(kūj+a) nói líu lo,nói thỏ thẻ [aor] kūji [pp] kūjita
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūjati:ကူဇတိ (ႀကိ)
[ကူဇ+အ+တိ]
အသံျပဳ၏၊ ျမည္-တြန္-ေဟာက္-ေဟာင္-အူ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūjati:ကူဇတိ (√ကူဇ္)
တြန္ျမဴး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,