Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kūṭa:[〃] ① a.欺瞞的,詐欺的.-vāṇija 詐欺的商人.② m.n.尖頂,屋頂,樓,山頂.-āgāra 二階家(有二樓層的家),重閣.-ṭṭha 直立著的,不動的.③ a.無角(角被切斷)的,無宿(無住家)的.-goṇa 無角牛.④ n.[cf.Sk.khaḍga] 鎚,鉄鎚,ハンマー(hammer,鉄鎚).
パーリ語辞典 水野弘元著
kūṭa:[〃] ①a.欺瞞の,詐欺の.-vāṇija 詐欺の商人.②m.n.尖頂,屋頂,楼,山頂.-āgāra二階家,重閣.-ṭṭha直立している,不動の.③a.無角の,無宿の.-goṇa無角牛.④n.[cf.Sk.khaḍga] 鎚,鉄鎚,ハンマー.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūṭa,【陽、中】 頂端,突起,山頂,脊,高峰,鐵錘。 【中】 謊言,欺騙。(p107)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kūṭa,【形】 奸詐的,欺詐的,未馴服的。~goṇa,【陽】 未馴服的公牛。~aṭṭa,【中】 不老實的訴訟。~aṭṭakāraka,【陽】 不老實的起訴者。~jaṭila,【陽】虛偽的苦行者。~vāṇija,【陽】 奸商。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūṭa,【陽】【中】頂端,突起,山頂,脊,高峰,鐵錘。【中】謊言,欺騙。S.V,40.:Seyyathāpi bhikkhave kūṭāgārassa Yā kāci gopānasiyo sabbā tā kūṭavgamā kūṭaninnā kūṭasamosaranā,kūtaṁ tāsam aggam akkhāyati.(比丘們!猶如樓閣的任何椽,都往(攝於)屋頂、向屋頂、會合於屋頂,屋頂被稱為它們(諸椽)的最上者。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kūṭa,【形】奸詐的,欺詐的,未馴服的。kūṭagoṇa,【陽】未馴服的公牛。kūṭaṭṭa,【中】不老實的訴訟。kūṭaṭṭakāraka,【陽】不老實的起訴者。kūṭajaṭila,【陽】虛僞的苦行者。kūṭavāṇija,【陽】奸商。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūṭa: kūṭa(pu,na)
ကူဋ(ပု၊န)
[aṃsa+kūṭa]
[အံသ+ကူဋ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kūṭa: kūṭa(pu,na)
ကူဋ(ပု၊န)
[ku+aṭa+a.,ṭī.177.kuṭa+a.,ṭī.526.sūci.kuṭa+ṇa.,ṭī.219,6va8.]
[ကု+အဋ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၇။ ကုဋ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂၆။ သူစိ။ ကုဋ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၁၉၊၆ဝ၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kūṭa,(adj.),false fraudulent; deceitful; untamed.(m.; nt.),the top; prominence; peak; ridge; pinnacle; a hammer.(nt.),falsehood; deceit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūṭa,4 (adj.) [Sk.kūṭa,not horned; *(s)qer to cut,mutilate,curtail,cp.Lat.caro,curtus; also Sk kṛdhu maimed.The expln of kuṭ as “chede,” or “chedane” (cutting) at Dhtp 90,555; Dhtm 115,526,781 may refer to this kūṭa.See also kuṭṭa] without horns,i.e.harmless,of goṇa a draught bullock Vin.IV,5=J.I,192 (in play of words with kūṭa deceitful J.trsl.misses the point & translates “rascal”).These maimed oxen (cows & calves) are represented as practically useless & sluggish in similes at Vism.268,269:kūṭa-goṇa- (so read for °poṇa)--yutta-ratha a cart to which such a bullock is harnessed (uppathaṁ dhāvati runs the wrong way); kūṭa-dhenuyā khīraṁ pivitvā kūṭa-vaccho,etc.,such a calf lies still at the post.-- Kūṭa-danta as Np.should prob.belong here,thus meaning “ox-tooth” (derisively) (D.I,127; Vism.208),with which may be compared danta-kūṭa (see under danta).(Page 225)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūṭa,3 (nt.) [*qolā to beat; cp.Lat.clava; Gr.klάw,koλos,and also Sk.khaḍga; Lat.clades,procello; Gr.kladarόs.The expln of kuṭ3 at Dhtp 557 & Dhtm 783 is “āko ṭane”] a hammer,usually as aya° an iron sledge hammer J.I,108; or ayo° PvA.284; ayomaya° Sn.669; kammāra° Vism.254.(Page 225)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūṭa,2 (m.nt.) [Vedic kūṭa horn,bone of the forehead,prominence,point,*qele to jut forth,be prominent; cp.Lat.celsus,collis,columen; Gr.kolwnόs kolofw/n; Ags.holm,E.hill] -- (a) prominence,top (cp.koṭi),in abbha° ridge of the cloud Vv I.1 (=sikhara); aṁsa° shoulder,clavicle,VvA.121,123 pabbata° mountain peak Vin.II,193; J.I,73.Cp.koṭa.-- (b) the top of a house,roof,pinnacle A.I,261; Vv 784 (=kaṇṇikā VvA.304); gaha° Dh.154; PvA.55.Cp.also kūṭāgāra.-- (c) a heap,an accumulation,in saṅkāra° dust-heap M.II,7; PvA.144.-- (d) the topmost point,in phrase desanāya kūṭaṁ gahetvā or desanā kūtaṁ gaṇhanto “leading up to the climax of the instruction” J.I,275,393,401; V,151; VI,478; VvA.243.Cp.arahattena kūṭaṁ gaṇhanto J.I,114; arahattaphalena k.gaṇhiṁ ThA.99.

--aṅga the shoulder Vv 158 (=VvA.123).--âgāra (nt.) a building with a peaked roof or pinnacles,possibly gabled; or with an upper storey Vin.I,268; S.II,103= V.218; III,156; IV,186; V,43,75,228; A.I,101,261; III,10,364; IV,231; V,21; Pv III,17; 221; Vv 82 (=ratanamayakaṇṇikāya bandhaketuvanto VvA.50); VvA.6 (upari°,with upper storey) v.l.kuṭṭhāgāra; PvA.282 (°dhaja with a flag on the summit); DhA.IV,186.In cpds.:--° matta as big as an upper chamber J.I,273; Miln.67; --°sālā a pavilion (see description of Maṇḍalamāḷa at DA.I,43) Vin.III,15,68,87; IV,75; D.I,150; S.II,103=V.218; IV,186.--(n)gama going towards the point (of the roof),converging to the summit S.II,263= III,156=V.43; --ṭṭha standing erect,straight,immovable,in phrase vañjha k° esikaṭṭhāyin D.I,14=56= S.III,211=M.I,517 (expl.DA.I,105 by pabbatakūṭaṁ viya ṭhita); --poṇa at Vism.268 is to be read °goṇa: see kūṭa4.(Page 225)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kūṭa,1 (nt.) [Dhtp 472 & Dhtm 526 expl.kuṭ of kūṭa1 by koṭille (koṭilye),cp.Sk.kūṭa trap,cp.Gr.paleu/w to trap birds] a trap,a snare; fig.falsehood,deceit.As trap J.I,143 (kūṭapāsādi); IV,416 (expln paṭicchannapāsa).As deceit,cheating in formula tulā° kaṁsa° māna° “cheating with weight,coin and measure” (DA.I,78=vañcana) D.I,5=III,176=S.V,473=M.I,180 =A.II,209; V,205=Pug.58.māna° PvA.278.-- As adj.false,deceitful,cheating,see cpds.-- Note.kūṭe J.I,145 ought to be read kuṭe (antokuṭe padīpo viya,cp.ghaṭa).

--aṭṭa a false suit,in °kāra a false suitor J.II,2; DhA.I,353; --jaṭila a fraudulent ascetic J.I,375; DhA.I,40; --māna false measure PvA.191; --vāṇija a false-trader Pv III,42; PvA.191; --vinicchayikatā a lie (false discrimination) PvA.210.--vedin lier,calumniator J.IV,177.(Page 225)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪṬA:[m] [nt] chót cao,quyền thế,ngọn,định (tháp),nóc,chóp,đầu,cần (dương cầm) [nt] sự sái quấy,sự lường gạt
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KŪṬA:[a] giả dối,gian lận,lường gạt,không thuần hóa --goṇa [m] con bò khó dạy --aṭṭa [nt] yêu cầu sái quấy --aṭṭakaraka người thỉnh cầu sái --jatila [m] đạo sĩ giả dối --vāṇija [m] người buôn bán gian xảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūṭa:ကူဋ (ပု၊န)
[ကု+အဋ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၇။ ကုဋ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂၆။ သူစိ။ ကုဋ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၁၉၊၆ဝ၈။]
(၁) ေကာက္က်စ္စဉ္းလဲျခင္း။ (၂) လွည့္ပတ္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း။ (၃) အထြတ္။ (၄) ေက်ာ့ကြင္း။ (၅) ပိုက္ကြန္။ (၆) ေတာက္။ (၇) သံတူ။ (၈) အသျပာတု၊ ေငြတု။ (၉) အစုအပုံ။ (၁ဝ) အျမဲတည္ျခင္း။ (၁၁) မမွန္ကန္ျခင္း။ (၁၂) ထြန္ကိုင္း။ (၁၃)ယႏၲရား။ (တိ) (၁၄) ေကာက္က်စ္စဉ္းလဲေသာ၊ သူ။ ကူဋဟတ-ၾကည့္။ ကဟာပဏပတိ႐ူပက-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kūṭa:ကူဋ (ပု၊န)
[အံသ+ကူဋ]
ပခုံးစြန္း။ ကူဋဂၤစၧိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kūṭa:ကူဋ
စု = ဒါဟ အပၸသာဒ မႏၲန အဒါန အပဝါေဒသု-ပူေလာင္ျခင္း,မၾကည္ညိဳျခင္း,တိုင္ပင္ျခင္း,မေပး ျခင္း,တားျခင္းတို႔၌။ ကူေဋတိ၊ ကူဋယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūṭa:ကူဋ (န)
စဥ္းလဲျခင္း။ တူ။ တူမႀကီး။ အစုအပံု။
အယကူဋ၊ သံတူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūṭa:ကူဋ (တိ)
စဥ္းလဲသည္။ ေကာက္က်စ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kūṭa:ကူဋ (ပ၊န)
အထြဋ္။ စုလစ္မြန္းခၽြန္။ အစြန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,