Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kīṭa:,kīṭaka n.[Sk.kīṭa] 昆蟲,蛆蟲.
パーリ語辞典 水野弘元著
kīṭa:,kīṭaka n.[Sk.kīṭa] 昆虫,蛆虫.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kīṭa,kīṭaka,【陽】 昆蟲,蠹。(p103)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kīṭa,kīṭaka,【陽】昆蟲,蠹(moth)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kīṭa: kīṭa(pu)
ကီဋ(ပု)
[kīṭa+a.kīṭa bandhane,a.kīṭagamane vā.,ṭī.623.kīṭa+.vācappati,thoma.]
[ကီဋ+အ။ ကီဋ ဗႏၶေန၊ အ။ ကီဋဂမေန ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၃။ ကီဋ+အစ္။ ဝါစပၸတိ၊ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kīṭa,(m.),an insect; a moth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kīṭa,(nt.) [cp.Sk.kīṭa] a general term for insect DhA.I,187; usually in combn with paṭaṅga,beetle (moth?) M.III,168 (with puḷava); Sn.602; J.VI,208; Miln.272 (°vaṇṇa); PvA.67; Vism.115.kīṭa at J.V,373 means a kind of shield (=cāṭipāla ? c.),the reading should prob.be kheṭa.(Page 217)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĪṬA:,kīṭaka [m] một loại sâu bọ,con mọt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kīṭa:ကီဋ (ပု)
[ကီဋ+အ။ ကီဋ ဗႏၶေန၊ အ။ ကီဋဂမေန ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၃။ ကီဋ+အစ္။ ဝါစပၸတိ၊ ေထာမ။]
(၁) ပိုး။ (က) ေပါက္ဖက္။ (ခ) ႏြားေခ်းပိုး။ (၂) အိုးခြက္လက္စြဲေသာ သူရဲ၊ အိုးခြက္ထမ္းေသာ စစ္သည္သူရဲ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kīṭa:ကီဋ
စု = ဗႏၶန ဝေဏၰသု-ဖြဲ႕ျခင္း,အေရာင္တင္ျခင္းတို႔၌။ ကီေဋတိ၊ ကီဋယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kīṭa:ကီဋ (ပ)
ေပါက္ဖတ္။ ပိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,