Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kīḷati:[Sk.krīḍati krīḍ] 遊戲,嬉戲,祝賀.pp.kīḷita; caus.kīḷāpeti 使遊戲,訓練(蛇).
パーリ語辞典 水野弘元著
kīḷati:[Sk.krīḍati krīḍ] 遊ぶ,戯れる,嬉戯す,祝う.pp.kīḷita; caus.kīḷāpeti 遊ばせる,訓練す(蛇を).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kīḷati,(kīḷ + a),玩,遊戲,消遣。kiḷi,【過】。kīḷanta,kīḷāna,【現分】。 kīḷitvā,【獨】。(p103)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kīḷati,(kīḷ +a),玩,遊戲,消遣。kiḷi,【過】。kīḷita,【過分】。kīḷanta,kīḷāna,【現分】。kīḷitvā,【獨】。kīḷitabba,【義】。kīḷeti,kīḷayati,【義】。kīḷayamāno vicaranto,走動的玩,跳舞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kīḷati: kīḷati(kā,kri)
ကီဠတိ(ကာ၊ႀကိ)
[kīḷa+ṇe+ti]
[ကီဠ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kīḷati: kīḷati(kri)
ကီဠတိ(ႀကိ)
[kīḷa+a+ti.nīti,dhā.2vava.kīḷā.]
[ကီဠ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂ဝဝ။ ကီဠာလည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kīḷati:[kīḷ + a] plays; sports; amuses oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kīḷati,[Sk.krīḍati] to play,sport,enjoy or amuse oneself Vin.IV,112 (udake k.sport in the water); Pv.II,121 (=indriyāni paricarāmi PvA.77) D.II,196; J.V,38; Th.2,147; PvA.16,67,77,189; -- c.Acc.to celebrate:nakkhattaṁ J.I,50; VvA.63; PvA.73; ThA.137; chaṇaṁ DhA.III,100.-- pp.kīḷita.Caus.II.kīḷāpeti to make play,to train J.II,267 (sappaṁ to train or tame a snake).(Page 217)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kīḷati:To play,to sport
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĪḶATI:(kīḷ+a) chơi giỡn,thể thao,tự mình làm cho vui chơi [aor] kīḷi [prp] kīḷanta,kīḷamāna [abs] kiḷitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kīḷati:ကီဠတိ (ႀကိ)
[ကီဠ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂ဝဝ။ ကီဠာလည္းၾကည့္။]
ကစား-ျမဴးတူး-ေမြ႕ေလ်ာ္-ေပ်ာ္ပါး-တင့္တယ္-စမၸယ္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kīḷati:ကီဠတိ (ကာ၊ႀကိ)
[ကီဠ+ေဏ+တိ]
ကစားေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kīḷati:ကီဠတိ (√ကီဠ္)
ကစားျမဴးတူး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,