Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāyika:a.[kāya-ika] 身的,身體的,跟身體有關的(由身體所引起的,被身體感受到的).
パーリ語辞典 水野弘元著
kāyika:a.[kāya-ika] 身の,身的の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāyika,【形】 關聯到身體的,由身體引起的。 ~dukkha,【中】 身苦,身體的痛苦。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāyika,(kāya+ika),【形】(關聯到)身體的,由身體引起的。kāyikadukkha,【中】身苦,身體的痛苦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyika: kāyika(ti)
ကာယိက(တိ)
[kāya+ṇika]
[ကာယ+ဏိက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyika: kāyika(pu)
ကာယိက(ပု)
[kaya+ṇika.kayena jīvatī kāyiko.ṇiko.sūci.]
[ကယ+ဏိက။ ကေယန ဇီဝတီ ကာယိေကာ။ ဏိေကာ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāyika:[adj.] relating to the resulting from the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāyika,(adj.) [fr.kāya] 1.belonging to the body,i.e.felt by the body (experienced by the senses),or resulting from the body,i.e.done by the body (=acted as opposed to spoken or thought).sukhaṁ physical happiness (opp.cetasika°) S.V,209; A.I,81; dukkhaṁ D.II,306; M.I,302 (opp.cetasikaṁ); kāyikaṁ (sc.dhammaṁ) sikkhati to teach the conduct of body (opp.vācasikaṁ) Vin.II,248.In comb.with vācasika also at S.I,190; Pug.21; Vism.18 (of anācara); PvA.119 (of saṁyama,control) Shhp 55; Bdhd 26,134; referring to diff.kinds of amusements Nd2 219=SnA 86.2.--° (of devas) belonging to the company of-:° D.I,220; gandhabba° PvA.119.(Page 209)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀYIKA:[a] có liên hệ hay có kết quả từ bản thân --dukkha [nt] thân đau khổ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāyika:thuộc về thân; thân hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyika:ကာယိက (ပု)
[ကယ+ဏိက။ ကေယန ဇီဝတီ ကာယိေကာ။ ဏိေကာ။ သူစိ။]
ကုန္ဝယ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူ၊ ဝယ္တတ္ေသာသူ၊ အဝယ္ေတာ္။ ကယိက-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyika:ကာယိက (တိ)
[ကာယ+ဏိက]
(၁) ကိုယ္၌-ျဖစ္ေသာ-မွီေသာ။ (အထည္ကိုယ္ျဒဗ္ တစ္ခုလုံးကို ကိုယ္ဟုဆိုသည္)။ (၂) ကာယပသာဒလွ်င္ မွီရာတည္ရာရွိေသာ၊ ကာယပသာဒ၌-မွီေသာ-ယွဉ္ေသာ။ (ဝမ္းမီးရွိရာ ဌာန,ဆံဖ်ား,အေမြးဖ်ား,ေျခသည္းလက္သည္းဖ်ားႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေရဖ်ားမ်ားမွ တစ္ပါး တစ္ကိုယ္လုံး ျပန္႔ႏွံ႔တည္ေနသည့္ အၾကည္သေဘာ ကာယပသာဒကို ကိုယ္ဟုဆိုသည္)။ (၃) ကာယဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ၊ ကာယဒြါရျဖင့္-ေရာက္အပ္-ျပဳအပ္ေသာ။ (လႈပ္ရွားေသာကိုယ္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ကို သိေစတတ္ေသာ ေစာပနကာယေခၚ ကာယဝိညတ္ကို ကိုယ္ဟုဆိုသည္)။ (၄) (၅-ေသာ ပသာဒ)ကာယ၌ျဖစ္ေသာ။ (ကာယပသာဒကိုသာ ကိုယ္ဟုေခၚသည္မဟုတ္၊ စကၡဳ,ေသာတ,ဃာန,ဇိဝွါ ပသာဒမ်ားကိုလည္း ဥပစာအားျဖင့္ ကိုယ္ဟုေခၚသည္)။ (၅) (၅-ခုေသာ ပသာဒ) ကာယကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္ေသာ။ (စကၡဳစေသာ ႐ုပ္ကာယကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္သည္မဟုတ္၊ ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္လုပ္၍မရ၊ စကၡဳ-စေသာ ႐ုပ္ကာယသို႔ အစဉ္ေလွ်ာက္၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏကာယကိုသာ ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္သည္၊ ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္လုပ္၍ရသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāyika:ကာယိက (တိ)
ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ။ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ။ ကိုယ္ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ။ ပၪၥဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,