Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyaviññāṇa: kāyaviññāṇa(na)
ကာယဝိညာဏ(န)
[kāya+viññāṇa]
[ကာယ+ဝိညာဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāyaviññāṇa:[nt.] consciousness by means of touch.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāyaviññāṇa:thân thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyaviññāṇa:ကာယဝိညာဏ (န)
[ကာယ+ဝိညာဏ]
ကာယပသာဒ၏ ဝိညာဉ္၊ ကာယပသာဒမွ ျဖစ္ေသာ ဝိညာဉ္၊ ကာယပသာဒ၌ မွီေသာဝိညာဉ္၊ အေတြ႕အထိကို သိေသာစိတ္၊ ထိသိစိတ္၊ ကာယဝိညာဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāyaviññāṇa:ကာယ-ဝိညာဏ (န)
ကိုယ္အၾကည္ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ သိတတ္ျခင္း။ ကာယဝိညာဏ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,