Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāyasaṅkhāra,【陽】身行。MA.43./II,351.︰Kāyasaṅkhārāti assāsapassāsa(身行︰入息與出息。)。DA.18./II,644.︰Kāyasaṅkhārā hi catutthajjhānena pahīyanti,vacīsaṅkhārā dutiyajjhānena,cittasaṅkhārā nirodhasamāpattiyā.(身行確定在第四禪時斷;語行在第二禪時斷;心行在滅盡定時斷。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyasaṅkhāra: kāyasaṅkhāra(pu)
ကာယသခၤါရ(ပု)
[kāya+saṅkhāra]
[ကာယ+သခၤါရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāyasaṅkhāra:[m.] substratum of the body.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāyasaṅkhāra:thân hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyasaṅkhāra:ကာယသခၤါရ (ပု)
[ကာယ+သခၤါရ]
ကိုယ္ျဖင့္-ျပဳျပင္-စီမံ-ျဖစ္ေစ-အပ္ေသာ သေဘာ။ (၁) ကိုယ္၏အက်ိဳးျဖစ္ေသာ သခၤါရဟူေသာ ထြက္သက္ဝင္သက္။ (စတုသမု႒ာနိက႐ုပ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ကရဇကာယ၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇဝါေယာဓာတ္ကို ထြက္သက္ဝင္သက္ ေလဟု ဆိုသည္)။ (၂) ကာယဒြါရ-မွ-၌-ျဖစ္ေသာ ေစတနာ။ (ကာယဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရကုသိုလ္,အကုသိုလ္ ၂ဝ-တို႔ႏွင့္ ယွဉ္ေသာေစတနာကိုဆိုသည္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāyasaṅkhāra:ကာယ-သခၤါရ (ပ)
ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ျခင္း။ ကာယဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ ရွစ္ပါးေသာ ကာမကုသိုလ္ ေစတနာ၊ တစ္ဆယ့့္ႏွစ္ပါးေသာ အကုသိုလ္ေစတနာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,