Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyabandhana: kāyabandhana(na)
ကာယဗႏၶန(န)
[kāya+bandhana]
[ကာယ+ဗႏၶန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāyabandhana:[nt.] waist-band; girdle.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kāyabandhana:dây thắt lưng của tỳ khưu ,để giữ chặt y nội theo luật định,thắt lưng này chỉ được đơn giản là một sợi dây buộc,nhìn như đuôi con heo (sūkarantaka),không được cầu kỳ hay màu mè
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyabandhana:ကာယဗႏၶန (န)
[ကာယ+ဗႏၶန]
(၁) ခါးပန္းႀကိဳး၊ ကိုယ္ကိုဖြဲ႕ေၾကာင္းႀကိဳး။ (၂) ကိုယ္ကို ေႏွာင္ဖြဲ႕ေၾကာင္းတရား"
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāyabandhana:ကာယ-ဗႏၶန (န)
ခါးပန္း။
ကာယဗႏၶနံ ဗႏၶိတြာ၊ ခါးပန္းကို ဖြဲ႕၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,