Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāyūra:,kāyura n.[= keyūra,Sk.keyūra] 腕飾,瓔珞.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāyūra:,kāyura n.[= keyūra,Sk.keyūra] 腕飾,瓔珞.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāyūra,【中】 穿在上臂的手鐲。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāyūra,【中】穿在上臂的手鐲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāyūra: kāyūra(na)
ကာယူရ(န)
[ke+ura (uīra).ke-eiea a e- āya-pruyuea kāyura.(keyūra-saṃ)]
[ေက+ဥရ (ဦရ)။ ေက-၏ အစိတ္ ဧ-ကို အာယ-ျပဳ၍ ကာယုရၿပီးသည္။ (ေကယူရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāyūra:[nt.] a bracelet worn on the upper arm.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāyūra,& Kāyura [see also keyūra,which is the only form in Sk.] 1.an ornamental bracket or ring worn on the upper arm (bāh’âlaṅkāra Pv; bhuj° Vv) or neck (gīvāya pilandhana J.III,437); a bracelet or necklace Vin.II,106; J.III,437; IV,92; Pv III,93; Vv 362.-- 2.adj.as sakāyura raṭṭha having the insignia “regis” J.V,289=486.(Page 209)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kāyūra:(=keyūra)loại vòng trang sức được đeo bên trên cùi chỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāyūra:ကာယူရ (န)
[ေက+ဥရ (ဦရ)။ ေက-၏ အစိတ္ ဧ-ကို အာယ-ျပဳ၍ ကာယုရၿပီးသည္။ (ေကယူရ-သံ)]
(က) လက္ၾကပ္၊ ေမာင္းရင္းဝတ္တန္ဆာ။ ကာယူရဓာရီ-ၾကည့္။ (ခ) လည္ရြဲ (ဆြဲ) တန္ဆာ။ (ဂ) ခ်ပ္ဝတ္၊ စစ္ဝတ္တန္ဆာ။ ကဝစ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāyūra:ကာယူရ (န)
ေမာင္းရင္း၌ ဝတ္ေသာ လက္ေကာက္ (ဗာဟာလကၤာရ)။ လည္ကပ္ (ဂီဝါယပိလႏၵန)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,