Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāreti:[karoti 的 caus.] 使(人)做(叫人作某事,cause to do,cf.kārāpeti,kāretar).ppr.kārenta; aor.akārayi,kāresi,kāresiṃ,kāresuṃ; pp.kārita.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāreti:[karoti の caus.] 作さしむ.ppr.kārenta; aor.akārayi,kāresi,kāresiṃ,kāresuṃ; pp.kārita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāreti,(karoti 的【使】),使做,使建立,使構造。kāresi,【過】。kāretvā,【獨】。kārenta,【現分】。kārita,【過分】。(p101)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāreti,(karoti 的【使】),使做,使建立,使構造。kāresi,【過】。kāretvā,【獨】。kārenta,【現分】。kārita,【過分】。kāreyya,【使】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāreti: kāreti(kā,kri)
ကာေရတိ(ကာ၊ႀကိ)
[kara+ṇe+ti.,5.15.nīti,dhā.388.]
[ကရ+ေဏ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၈၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāreti: kāreti(kri)
ကာေရတိ(ႀကိ)
[kara+o+ṇe(ṇi)+ti]
[ကရ+ဩ+ေဏ(ဏိ)+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāreti:[caus.of karoti] causes to do,build or construct.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāreti,(Causative of karoti),to construct,to build,etc.; pp.kārita; der.--kārāpaṇa the construction of (vihāra°) DhA.I,416.For details see karoti IV.; see also kārāpaka & kārāpita.(Page 210)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kāreti:To cause to be done or made,to make,to perform
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀRETI:(caus của karoti) biểu,sai làm (kiến trúc,xây cất) [aor] karesi [abs] kāretvā [prp] kārenta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāreti:ကာေရတိ (ႀကိ)
[ကရ+ဩ+ေဏ(ဏိ)+တိ]
ျပဳ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāreti:ကာေရတိ (ကာ၊ႀကိ)
[ကရ+ေဏ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၈၈။]
ျပဳေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāreti:ကာေရတိ (ကာ) (√ကရ္+ေဏ)
ျပဳေစ၏။
တံ ေဂေဟ ကာေရသိ၊ ထိုသူကို အိမ္၌ လုပ္ေကၽြးျပဳစုေစ၏။ ရာဇာ တထာ ကာေရသိ၊ မင္းသည္ ထိုအတိုင္းျပဳေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,