Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāraka:a.m.,kārikā f.作者,所作.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāraka:a.m.,kārikā f.作者,所作.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāraka,【陽】 行為者。 【中】(在語法中的)句法。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāraka,【陽】作者,行為者,作事者。【中】(在語法中的)句法。【陰】kārikā。dukkara-kārikā,作難作的事(“doing of a hard task,” exertion,austerity)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāraka: kāraka(pu,na)
ကာရက(ပု၊န)
[kara+ṇvu.karotītikārako.rū.57va.]
[ကရ+ဏြဳ။ ကေရာတီတိကာရေကာ။ ႐ူ။ ၅၇ဝ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāraka,(usually --°) the doer (of):Vin.II,221 (capu-capu°); sāsana° he who does according to (my) advice Sn.445; Bdhd 85 sq.; -- f.kārikā:veyyāvacca° a servant PvA.65 (text reads °tā); as n.the performance of (-°),service:dukkara-kārikā the performance of evil deeds S.I,103; Th.2,413 (=ThA.267).--agga-kārikā first test,sample Vin.III,80.(Page 210)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kāraka:A village in Ceylon,near Serisara.Ras.ii.183.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀRAKA:[m] người làm,hành động [nt] cú pháp của văn phạm Pàli
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāraka:ကာရက (ပု၊န)
[ကရ+ဏြဳ။ ကေရာတီတိကာရေကာ။ ႐ူ။ ၅၇ဝ။]
(၁) ကာရက ၆-ပါး၊ ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာသတၱိ၊ သာဓန။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāraka:ကာရက (ပ)
ျပဳေသာ သူ။ စီရင္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāraka:ကာရက (တိ) (√ကရ္+ဏြဳ)
ျပဳတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,