Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kārabhedaka: kārabhedaka(ti)
ကာရေဘဒက(တိ)
[kāra+bhedaka(bhidi+ṇvu)]
[ကာရ+ေဘဒက(ဘိဒိ+ဏြဳ)]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kārabhedaka:(cora)tội nhân vượt ngục,không được thọ đại giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kārabhedaka:ကာရေဘဒက (တိ)
[ကာရ+ေဘဒက(ဘိဒိ+ဏြဳ)]
ေထာင္-ေႏွာင္အိမ္-ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kārabhedaka:ကာရ-ေဘဒက (တိ)
ေႏွာင္အိမ္ကို ေဖာက္၍ ေျပးေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,