Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kārāpaka,【陽】 計劃者,謀士,發令的人。kārāpikā,【陰】。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kārāpaka,【陽】計劃者,謀士,發令的人。kārāpikā,【陰】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kārāpaka: kārāpaka(ti)
ကာရာပက(တိ)
[kara+ṇāpe+ṇvu]
[ကရ+ဏာေပ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kārāpaka:[m.] a schemer; one who orders to do something.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kārāpaka,[fr.kārāpeti] a schemer,inventor J.VI,333.(Page 210)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀRĀPAKA:[3] người thảo kế hoạch,người ra lịnh cho làm một việc gì [f] --pikā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kārāpaka:ကာရာပက (တိ)
[ကရ+ဏာေပ+ဏြဳ]
(က) ျပဳေစတတ္ေသာ၊ သူ။ ကာေရတု-ၾကည့္။ (ခ) ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ ကာရာပကအပၸမာဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kārāpaka:ကာရာပက (တိ)
ျပဳေစေသာ။ကာရာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,