Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kārā:f.[〃] 牢獄,獄舎.kāra-bhedaka 破獄者.
パーリ語辞典 水野弘元著
kārā:f.[〃] 牢獄,獄舎.kāra-bhedaka 破獄者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Kārā:f.樹,葉
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Kārā:f.[〃] 牢獄,獄舎.kāra-bhedaka 破獄者.②カーラ樹 cf.kālā
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kārā,【陰】 kārāghara,【中】 監獄,監牢。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kārā,【陰】kārāghara,【中】監獄,監牢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kārā: kārā(thī)
ကာရာ(ထီ)
[kara+a+ā.bandhanāgāraṃ bandhanagehaṃ kārā nāma,karonti hiṃ santi atra kārā,a.kara hiṃ sāyaṃ.bandhanālayopi.,ṭī.4va7.]
[ကရ+အ+အာ။ ဗႏၶနာဂါရံ ဗႏၶနေဂဟံ ကာရာ နာမ၊ ကေရာႏၲိ ဟႎ သႏၲိ အၾတ ကာရာ၊ အ။ ကရ ဟႎ သာယံ။ ဗႏၶနာလေယာပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ၇။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kārā,(f.) [cp.Sk.kārā] confinement,captivity,jail,in °bhedaka cora a thief who has broken out of jail Vin.I,75.(Page 210)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kārā:A jail
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀRĀ:[f] kārāghara [nt] trại cải huấn,khám đường,nhà lao,tù
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kārā:ကာရာ (ထီ)
[ကရ+အ+အာ။ ဗႏၶနာဂါရံ ဗႏၶနေဂဟံ ကာရာ နာမ၊ ကေရာႏၲိ ဟႎ သႏၲိ အၾတ ကာရာ၊ အ။ ကရ ဟႎ သာယံ။ ဗႏၶနာလေယာပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ၇။]
ေထာင္၊ ေႏွာင္အိမ္။ ကာရေဘဒက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kārā:ကာရာ (ဣ)
ေႏွာင္အိမ္။ ေထာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,