Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāpotaka:a.[kapota-ka] 鳩(鴿)色的,灰白色的(骨).
パーリ語辞典 水野弘元著
kāpotaka:a.[kapota-ka] 鳩色の,灰白色の(骨).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāpotaka,【形】 淡白色的。kāpotikā,【陰】 一種(微紅色的)酒。(p99)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāpotaka,【形】淡白色的。kāpotikā,【陰】一種(微紅色的)酒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāpotaka: kāpotaka(ti)
ကာေပါတက(တိ)
[kapota+ka]
[ကေပါတ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāpotaka:[adj.] of a dull white.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāpotaka,(adj.) [fr.kapota] pigeon-coloured,grey,of a dull white,said of the bones of a skeleton D.I,55; Dh.149 (=DhA.III,112).(Page 203)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀPOTAKA:[a] màu trắng đục --tikā [f] một loại rượu màu hơi hung hung
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāpotaka:ကာေပါတက (တိ)
[ကေပါတ+က]
ခိုအဆင္းရွိေသာ၊ ခိုေတာင္အဆင္းရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāpotaka:ကာေပါတက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,