Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kānana:n.[〃] 森,森林.
パーリ語辞典 水野弘元著
kānana:n.[〃] 森,森林.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kānana,【中】 森林,小樹林。(p99)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kānana,【中】森林,小樹林。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kānana: kānana(na)
ကာနန(န)
[ku+yu.ka+anana.ku+nada+yu.ku+ana+yu.ṭhitamajjhanhikasamaye kavatisaddaṃ karotīti kānanaṃ,vanaṃ.kokilamayūrādayo kavanti saddāyanti kūjanti etthāti kānanaṃ.nīti,dhā.1va.kena jalena ananaṃ pāṇamanassa kānanaṃ.,ṭī.536.apa,ṭṭha,2.1va4.]
[ကု+ယု။ က+အနန။ ကု+နဒ+ယု။ ကု+အန+ယု။ ဌိတမဇၩႏွိကသမေယ ကဝတိသဒၵံ ကေရာတီတိ ကာနနံ၊ ဝနံ။ ေကာကိလမယူရာဒေယာ ကဝႏၲိ သဒၵါယႏၲိ ကူဇႏၲိ ဧတၳာတိ ကာနနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ။ ေကန ဇေလန အနနံ ပါဏမနႆ ကာနနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၆။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁ဝ၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kānana:[nt.] forest; grove.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kānana,(nt.) [cp.Sk.kānana] a glade in the forest,a grove,wood Sn.1134 (=Nd2 s.v.vanasaṇḍa); Th.2,254 (=ThA.210 upavana); J.VI,557; Sdhp.574.(Page 203)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀNANA:[nt] rừng,vườn lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kānana:ကာနန (န)
[ကု+ယု။ က+အနန။ ကု+နဒ+ယု။ ကု+အန+ယု။ ဌိတမဇၩႏွိကသမေယ ကဝတိသဒၵံ ကေရာတီတိ ကာနနံ၊ ဝနံ။ ေကာကိလမယူရာဒေယာ ကဝႏၲိ သဒၵါယႏၲိ ကူဇႏၲိ ဧတၳာတိ ကာနနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ။ ေကန ဇေလန အနနံ ပါဏမနႆ ကာနနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၆။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁ဝ၄။]
ေတာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kānana:ကာနန (ပ)
ေတာ။ ေတာအုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,