Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmarāga: kāmarāga(pu)
ကာမရာဂ(ပု)
[kāma+rāga]
[ကာမ+ရာဂ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāmarāga:[m.] sensual passion.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāmarāga:dục tham
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmarāga:ကာမရာဂ (ပု)
[ကာမ+ရာဂ]
(၁) လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ လိုခ်င္ဖြယ္ ကာမ၌ စြဲလမ္းတပ္မက္ျခင္း၊ ကာမရာဂ။ (၂) ကာမရာဂျမား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmarāga:ကာမ-ရာဂ (ပ)
ကာမဂုဏ္၌ တပ္စြန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,