Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmaguṇa: kāmaguṇa(pu)
ကာမဂုဏ(ပု)
[kāma+guṇa]
[ကာမ+ဂုဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāmaguṇa:[m.] sensual pleasure.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāmaguṇa:đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmaguṇa:ကာမဂုဏ (ပု)
[ကာမ+ဂုဏ]
(၁) ခ်စ္ခင္-စုံမက္-ႏွစ္သက္-ျမတ္ႏိုး-အပ္ေသာ၊ (႐ူပါ႐ုံစေသာ) ကာမအဖို႔အစု။ (၂) ကာမအေႏွာင္အဖြဲ႕ကာမဂုဏ္။ (၃) ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း။ (ကာမဂုဏ္အရ-အဆင္း,အသံ,အနံ႔,အရသာ,အေတြ႕အထိတို႔ကို ေကာက္ယူရသည္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmaguṇa:ကာမဂုဏ (ပ)
ကာမအစု။ ကိေလသာအာ႐ံု၌ ကပ္ၿငိေသာ တရား။ ကာမဂုဏ္။
ကာမဂုဏ္ငါးပါးကား - ႐ူပါ႐ုံု။ သဒၵါ႐ံု။ ဂႏၶာ႐ံု။ ရသာ႐ံု။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,