Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāmadhātu,【陰】情欲世界。Vbh.363.︰Tattha katamā kāmadhātu? Kāmavitakko kāmadhātu.Byāpādavitakko byāpādadhātu. Vihiṁsāvitakko vihiṁsādhātu.(什麼叫做‘慾界’?慾界的慾尋;逆向(瞋)界的界的慾尋。害界的害尋。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmadhātu: kāmadhātu(thī)
ကာမဓာတု(ထီ)
[kāma+dhātu]
[ကာမ+ဓာတု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāmadhātu:[f.] the world of desire.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāmadhātu:đi đến bờ kia,đáo bỉ ngạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmadhātu:ကာမဓာတု (ထီ)
[ကာမ+ဓာတု]
ကာမဓာတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmadhātu:ကာမ-ဓာတု (ပ)
ကာမဘံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,