Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāmacchanda,【陽】激情,官能享受的刺激。Dhs.(PTS:1153;CS:1159.)︰ Tattha katamaṁ kāmacchandanīvaraṇaṁ? Yo kāmesu 1kāmacchando 2kāmarāgo 3kāmanandī 4kāmataṇhā 5kāmasineho 6kāmapariḷāho 7kāmamucchā 8kāmajjhosānaṁ--idaṁ vuccati kāmacchandanīvaraṇaṁ.(什麼是‘慾欲蓋’?凡是於慾,1慾欲、2慾染、3慾喜、4慾貪、5慾愛、6慾熱、7慾醉、8慾黏,這稱為慾欲蓋。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
kāmacchanda: 感官欲望、肉體上的享樂、愛欲
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmacchanda: kāmacchanda(pu)
ကာမစၧႏၵ(ပု)
[kāma+chanda]
[ကာမ+ဆႏၵ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāmacchanda:[m.] attachment to sensual pleasure.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāmacchanda:dục dục,sự ước muốn dục,dục vọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmacchanda:ကာမစၧႏၵ(ပု)
[ကာမ+ဆႏၵ]
လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္၌-အလိုရွိျခင္း-တပ္မက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmacchanda:ကာမ-စၧႏၵ (ပ)
ကာမဂုဏ္၌ အလိုရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,