Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmāvacara: kāmāvacara(ti)
ကာမာဝစရ(တိ)
[kāmāvacara+avacara]
[ကာမာဝစရ+အဝစရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmāvacara: kāmāvacara(ti)
ကာမာဝစရ(တိ)
[kāmāvacara+ṇa]
[ကာမာဝစရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmāvacara: kāmāvacara(na)
ကာမာဝစရ(န)
[kāma+avacara]
[ကာမ+အဝစရ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
kāmāvacara:'sensuous sphere'; s.avacara
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāmāvacara:dục giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmāvacara:ကာမာဝစရ (န)
[ကာမ+အဝစရ]
(၁) ကာမဘုံ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာကံ။ (တိ) (၂) ကာမတဏွာ၏ က်င္လည္ရာျဖစ္ေသာ (ဘုံ,စိတ္,႐ုပ္,မံသစကၡဳ၊ ႐ူပကၡႏၶာစသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmāvacara:ကာမာဝစရ (တိ)
[ကာမာဝစရ+ဏ]
(က) ကာမာဝစရစိတ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ။ (ခ) ကာမာဝစရနတ္ျပည္-၆-ထပ္၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ။ (ဂ) ကာမာဝစရဘုံ၌ ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmāvacara:ကာမာဝစရ (တိ)
[ကာမာဝစရ+အဝစရ]
ကာမဘုံ၌ က်င္လည္တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmāvacara:ကာမာဝစရ (ပ) (ကာမ+အဝစရ)
ကာမတဏွာ၏ က်င္လည္ရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,