Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kālacīvara: kālacīvara(na)
ကာလစီဝရ(န)
[kāla+cīvara]
[ကာလ+စီဝရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kālacīvara:y hay vải may y nhận được trong mùa tăng y kaṭhina,suốt một tháng sau ngày tự tứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kālacīvara:ကာလစီဝရ (န)
[ကာလ+စီဝရ]
သကၤန္းအခါကာလ၌ျဖစ္ေသာ သကၤန္း၊ ကာလသကၤန္း။ (ကထိန္မခင္းလွ်င္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ထိ တစ္လ၊ ကထိန္ခင္းလွ်င္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္ထိ ၅-လသည္ သကၤန္းအခါမည္၏။ ထိုကာလ၌လွဴေသာသကၤန္းသည္ ကာလစီဝရမည္၏)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,