Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kālaññū,【形】 識時的人,知曉適當時間的人。(p101)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kālaññū,【形】知時的人,知曉適當時間的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kālaññū: kālaññū(ti)
ကာလညဴ(တိ)
[kāla+ñā+rū]
[ကာလ+ဉာ+႐ူ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kālaññū:[adj.] one who knows the proper time.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kālaññū:Knowing the time or season
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀLAÑÑŪ:[a] người biết rõ đúng lúc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kālaññū:tri thời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kālaññū:ကာလညဴ(တိ)
[ကာလ+ဉာ+႐ူ]
အခါကာလကိုသိေသာ၊ (ပါဠိသင္ျခင္းစေသာ မိမိျပဳလုပ္ရမည့္) အခါအခြင့္ကို သိနားလည္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kālaññū:ကာလ-ညဴ (တိ)
ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါကို သိတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,