Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāja:= kāca 之 ② 天秤棒,扁擔,荷擔棒.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāja:= kāca ②.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāja,【陽】 扁擔。 ~hāraka,【陽】 挑擔者。(p99)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāja,【陽】扁擔。kājahāraka,【陽】挑擔者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāja: kāja(pu)
ကာဇ(ပု)
[ku+jana+kvi.kajja+ṇa.sī,ṭī,,2.267.,ṭī.525.]
[ကု+ဇန+ကြိ။ ကဇၨ+ဏ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāja:[m.] a pingo; carrying pole.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāja,=kāca2,i.e.carrying-pole M.III,148; J.I,9; III,325; V,200; Dpvs XII.3; Mhvs 5,24; DhA.IV,232.

--koṭi the end of a carrying-pole J.I,9; V,200.--hāraka a pingo-bearer DhA.IV,128.(Page 203)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀJA:[m] vác,mang,cột,cán --haraka [m] một số đất ít,một cái gò,đồi đất nhỏ hay đồi do tuyết đóng thành,người mang tuyết giá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāja:ကာဇ (ပု)
[ကု+ဇန+ကြိ။ ကဇၨ+ဏ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၅။]
ထမ္းပိုး။ ကာစ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāja:ကာဇ (ပ)
ထမ္းပိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,