Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāṇa:a.[〃] 片目(一隻眼睛,單眼 )的,瞎目的,盲目的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāṇa:a.[〃] 片目の,瞎目の,盲目の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāṇa,【形】 瞎(一只眼睛)。 【陽】 單眼的人。(p99)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāṇa,(cp.Sk.kāṇa),【形】瞎(一只眼睛)。【陽】單眼的人(blind,usually of one eye,occasionally of both)。kāṇakacchapa,盲龜(the blind turtle)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāṇa: kāṇa(pu)
ကာဏ(ပု)
[kaṇa+ṇa]
[ကဏ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāṇa,(adj.),blind (of one eye).(m.),one-eyed person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāṇa,(adj.) [cp.Sk.kāṇa] blind,usually of one eye,occasionally of both (see PugA 227) S.I,94; Vin.II,90= A.I,107=II.85=Pug.51 (in expln of tamaparāyaṇa purisa); Th.2,438; J.I,222 (one-eyed); VI,74 (of both eyes); DhA.III,71.

--kaccha Np.Sdhp.44; --kacchapa “the blind turtle” in the well-known parable of a man’s chances of human rebirth after a state of punishment Th.2,500 (=ThA.290); Miln.204; DhsA.60; cp.M.III,169=S.V,455.(Page 203)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀṆA:[a] mù một mắt [m] người một mắt
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kāṇa:người bị chột mắt,không thể thọ đại giới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kāṇa:mù,đui
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāṇa:ကာဏ (ပု)
[ကဏ+ဏ]
(၁) ကန္းေသာသူ။ (မ်က္စိတဖက္ျဖစ္ေစ,၂-ဖက္ျဖစ္ေစ ခ်ိဳ႕တဲ့သူကိုဆိုသည္)။ (၂) မ်က္စိမွိတ္၍ ၾကည့္တတ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāṇa:ကာဏ (တိ)
မ်က္စိတစ္ဘက္ကန္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,